3 min lezen

Rectificatie bij misleidende reclame

NL

De stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Loterijverlies heeft onlangs een kort geding aangespannen tegen de Staatsloterij  Hierin vorderde zij dat het de Staatsloterij verboden zou worden een deelnemersbrief te verspreiden waarin de Staatsloterij reageert op alle commotie rond de trekkingen waarbij ook niet-verkochte loten meededen. De vraag is of deze deelnemersbrief misleidende informatie bevat. Thomas van Vugt, advocaat gespecialiseerd in onrechtmatige daad, bespreekt de recente uitspraak van de Voorzieningenrechter.

 

Arrest Hof: misleidende reclame Staatsloterij

Het gaat in deze zaak om het volgende. De Stichting Loterijverlies heeft tot doel de belangen van gedupeerden van kansspelen te behartigen. Het jarenlange geschil tussen de advocaten van de Stichting en de Staatsloterij gaat over het feit dat de Staatsloterij lange tijd trekkingen heeft verricht uit het totale aantal loten, waaronder ook de niet-verkochte loten. Deze handelswijze was bij het publiek niet (goed) bekend en reden voor de Stichting om een rechtszaak aan te spannen. In deze rechtszaak heeft het Hof in mei dit jaar voor recht verklaard dat de Staatsloterij inderdaad misleidende mededelingen heeft gedaan over het wel- of niet-gegarandeerd zijn van de prijzen, de winkansen en het aantal gewonnen prijzen.

Reactie Staatsloterij op berichtgeving via deelnemersbrief

De negatieve media-aandacht die op die uitspraak volgde, was aanleiding voor de Staatsloterij om middels een voor iedereen verkrijgbare deelnemersbrief een reactie te geven. In deze brief wordt de uitspraak van het hof wel genoemd, maar niet inhoudelijk behandeld. De Staatsloterij benadrukt dat de procedure nog niet afgelopen is ( cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
is ingesteld) en dat zij oprecht gelooft in haar onschuld. Voorts geeft zij aan dat de bewering dat er in het verleden te weinig aan prijzen zou zijn uitgekeerd, niet juist is. Wat er moest worden uitgekeerd, is uitgekeerd. Aldus de Staatsloterij.

Geen onrechtmatige mededelingen, geen rectificatie

De Stichting vindt de inhoud van deze brief misleidend en start een kort geding waarin zij om een verbod van verspreiding en om een rectificatie vraagt. De Voorzieningenrechter overweegt dat de deelnemersbrief kan worden beschouwd als een mededeling in de zin van artikel 6:194 BW ( misleidende reclame Onjuiste of onvolledige mededelingen ter aanprijzing van een product of dienst.
» Meer over misleidende reclame
misleidende reclame
). De inhoud is echter volgens de rechter niet misleidend. Dat de Staatsloterij niet ingaat op het oordeel van het Hof doch volstaat met te stellen dat zij het hier niet mee eens is, is op zich niet misleidend. Ook is de rechter het niet eens met de stelling van de Stichting dat door de brief consumenten het nut van het (via de Stichting) instellen van een vordering tegen de Staatsloterij niet op waarde zouden schatten. De Staatsloterij is immers niet verplicht om potentiële crediteuren (gedupeerden) op eigen initiatief te informeren over het instellen van een vordering tegen haarzelf. Concluderend, er is geen sprake van misleidende mededelingen en de Staatsloterij heeft niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
gehandeld. De vorderingen van de advocaat worden afgewezen.

Wat is misleidende reclame?

Het Burgerlijk Wetboek verbiedt een professionele partij om in het openbaar misleidende mededelingen te doen ten aanzien van zijn goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
of diensten. Het kan bv. gaan om misleidende informatie wat betreft de aard of de herkomst van een product of de prijs of de wijze van berekening daarvan. Ook valt onder misleiding de vermelding dat een product of dienst goede beoordelingen heeft gekregen of prijzen (“Beste shampoo 2013 award”) terwijl dit niet onderbouwd kan worden. Niet alleen de onjuistheid van de mededeling maar ook de onvolledigheid daarvan kan als misleidend worden aangemerkt. Het maakt overigens niet uit of deze mededeling schriftelijk of mondeling (radiospot) wordt gedaan als deze maar het publiek bereikt.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence