3 min lezen

Mestproducent staakt activiteiten wegens gewijzigde Opiumwet

NL

In een recent kort geding stond de vraag centraal of het een producent in mestproducten was toegestaan zijn leveringsovereenkomst met een groothandel eenzijdig op te zeggen. De groothandel had in kort geding voortzetting van de handelsrelatie gevorderd maar de Voorzieningenrechter wees deze eis af. Er was namelijk een bijzondere reden waarom de producent de leveringen wilde staken. Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt licht de uitspraak toe.

Vrees voor strafvervolging

Fillvision, een producent van mestproducten (onder andere van het merk House&Garden) besloot om al haar bedrijfsactiviteiten te staken. Aanleiding hiervoor was een wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet. Op basis van de voorgestelde wetswijziging zou degene die producten verkoopt waarvan hij ernstige reden heeft om te vermoeden dat deze bestemd zijn voor hennepteelt, strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. De producent vreesde dat ook zij strafrechtelijk zou kunnen worden vervolgd. Het merk House&Garden bleek namelijk populair bij henneptelers.

Staking bedrijfsactiviteiten: opheffingsuitverkoop

Nadat de wet werd aangenomen in maart dit jaar, is Fillvision daadwerkelijk over tot opheffing overgegaan. Zij houdt nog een grote opheffingsuitverkoop voor haar klanten en verkoopt haar bedrijfsactiviteiten aan een partij in de Verenigde Staten. eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
verzoekt Fillvision om hem te blijven leveren maar Fillvision wil/kan niet aan dit verzoek voldoen. Eiser start vervolgens een kort geding tegen Fillvision waarin hij vordert dat Fillvision direct de distributieovereenkomst nakomt. Volgens hem was Fillvision niet gerechtigd de duurovereenkomst zomaar op te zeggen.

Duurovereenkomst in beginsel opzegbaar

De Voorzieningenrechter overweegt dat de vordering niet kan worden toegewezen. Ook als er sprake zou zijn van een duurovereenkomst tussen partijen (hetgeen niet vaststaat) dan was deze overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
opzegbaar. Immers, indien er niet in de wet of overeenkomst is voorzien in een regeling van de opzegging van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd dan geldt dat deze in beginsel opzegbaar is. De eisen van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
kunnen in verband met de aard en de inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat.

Opzegtermijn bij distributieovereenkomst

De Voorzieningenrechter vindt dat het uitsluiten van het risico op strafvervolging te kwalificeren is als een zwaarwegende grond. Dit is geen normaal bedrijfsrisico. Dat eiser en zijn advocaat dit risico anders inschatten doet hier niet aan af. Ook is de rechter van oordeel dat Fillvision geen opzegtermijn in acht had hoeven nemen of een vervangende vergoeding had moeten aanbieden. Hiertoe neemt de rechter in overweging dat het staken van de activiteiten voor eiser voorzienbaar was. Fillvision heeft haar klanten van te voren ingelicht over haar voornemen. Voorts heeft Fillvision deze beslissing niet lichtvaardig genomen. Zo heeft zij zich eerst laten door een advocaat adviseren en is zij zelfs een procedure tegen de Staat begonnen om het wetsvoorstel tegen te houden. Dit kort geding heeft zij echter verloren.

Geen vervangende schadevergoeding

Van eiser had mogen worden verwacht dat hij zelf maatregelen had genomen om het nadeel dat hij wegens de staking van leveringen ondervindt te beperken. Zo had hij extra voorraden kunnen inslaan en had hij alvast een ander merk kunnen uitzoeken ter vervanging. Het feit dat hij zich enigszins afhankelijk heeft gemaakt van Fillvision door naast dit merk slechts één ander merk te verkopen, komt voor zijn eigen risico. Hij was nooit beperkt door Fillvision in het verkopen van andere merken. De vorderingen worden integraal door de rechter afgewezen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence