3 min lezen

Essentialia koopovereenkomst: object en koopprijs

NL

Een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit vereist wilsovereenstemming De wederzijdse bereidheid van partijen om een bepaalde overeenkomst te sluiten
» Meer over wilsovereenstemming
wilsovereenstemming
tussen partijen over de essentiële onderdelen van de overeenkomst. Als de totstandkoming van een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
ter discussie staat, dan zal de rechter onderzoeken of er (al) overeenstemming was over de essentialia van de koopovereenkomst: het object en de koopprijs. Advocaat contractenrecht Marco Guit licht dit toe aan de hand van een recente casus.

 

Koopovereenkomst tot stand gekomen?

In deze zaak zijn twee partijen lange tijd in onderhandeling geweest over de overname van een onderneming. Naast een uitgebreide intentieverklaring Een schriftelijke verklaring tussen partijen waarin zij hun intentie om een nadere overeenkomst te sluiten vastleggen.
» Meer over intentieverklaring
intentieverklaring
zijn er ook diverse concepten van de koopovereenkomst opgesteld. De koper geeft op een gegeven moment aan dat hij van de koop afziet. De verkoper is echter van mening dat er al sprake is van een koopovereenkomst en eist nakoming.

Wilsovereenstemming koopprijs en object vereist

In de rechtszaal spitst het debat tussen partijen zich allereerst toe op de vraag of tussen hen een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Was er al overeenstemming over het object en de koopprijs (essentialia koopovereenkomst)? Bij de beoordeling van de vraag of onderhandelende partijen een overeenkomst hebben gesloten komt het er verder op aan wat partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen hebben afgeleid, en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten afleiden.

Overeenstemming essentialia koopovereenkomst

De rechtbank is van oordeel dat de vereiste wilsovereenstemming over de essentialia aanwezig is. Tussen partijen is niet in geschil wat het beoogde object en/of bedoeling van de koopovereenkomst is. Voorts is in de intentieverklaring omschreven op welke wijze de koopprijs zal worden berekend. Naar aanleiding van deze berekening hebben partijen verder onderhandeld over de prijs. Ze zijn het vervolgens eens geworden over een koopprijs welke in diverse concepten is genoemd.

Geen overeenstemming ondergeschikte punten

Aan de overeenstemming aangaande de essentialia van de koopovereenkomst is daarna niet meer gemorreld. Wel bestond er een verschil van inzicht over het moment van uitbetalen. Overige ondergeschikte, openstaande punten zijn tijdens een bespreking afgekaart. De koper heeft vervolgens zelfs de koopprijs overgemaakt op een derdenrekening van een notaris. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat een koopovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. De koper wordt veroordeeld tot nakoming van de koopovereenkomst.

Totstandkoming overeenkomst door wilsovereenstemming

In deze zaak wilde de koper nog onder de koopovereenkomst uitkomen. Maar volgens de rechter was hij reeds gebonden. Er was wilsovereenstemming over het object en de koopprijs bereikt, de ondergeschikte punten waren nagenoeg uitonderhandeld en de koper had reeds gedeeltelijk uitvoering gegeven aan de overeenkomst. Er was dus een overeenkomst tot stand gekomen.

Partijen kunnen onderhandelingen altijd afbreken

In de periode voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst geldt het basisprincipe dat partijen onderhandelingen altijd kunnen afbreken. Enkel, in bijzondere gevallen levert het afbreken van vergevorderde onderhandelingen een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
op jegens de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
. Bij een reeds gesloten overeenkomst gelden de gewone regels omtrent ontbinding en opzegging. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence