Is de bouwer van een ingestorte silo aansprakelijk voor de schade van de huurder?

Een silo met daarin chemische materialen stort in. De inhoud lekt eruit en de huurder van de silo lijdt ernstige schade. De verzekeraar van de huurder heeft de schade vergoed en vordert schadevergoeding van de bouwer van het silopark. De vraag is of de wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
van de bouwer jegens de verhuurder automatisch een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
oplevert jegens de huurder. Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt bespreekt de uitspraak van de rechtbank Overijssel.

Wat is een onrechtmatige daad?

De verzekeraar beroept zich in de procedure op vaste rechtspraak van de Hoge Raad waarin is uitgemaakt dat onder omstandigheden een wanprestatie van een contractpartij tevens een onrechtmatige daad jegens een derde kan opleveren. Het is relevant om voor ogen te houden wat precies het verschil is tussen wanprestatie en onrechtmatige daad. Als onrechtmatige daad wordt aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt. Als er uit de onrechtmatige daad schade is ontstaan, dan is degene die onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gehandeld verplicht de schade te vergoeden.

Wanprestatie: tekortkoming in contractuele verplichting

Een wanprestatie ziet op een schending van een contractuele verplichting of een tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
in de nakoming van een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
. De wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
heeft verschillende middelen om hier iets tegen te doen. Zo kan hij nakoming vorderen en/of vergoeding van de (vertragings)schade. Maar hij kan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
ook geheel of gedeeltelijk ontbinden. Niet zelden worden andere partijen door de wanprestatie ook benadeeld. Deze derden hebben in beginsel geen directe aanspraken op de wanpresterende contractspartij. In sommige gevallen echter vindt de Hoge Raad dus dat de wanprestatie van een contractspartij een onrechtmatige daad oplevert jegens de derde, waardoor de derde wel zelfstandige aanspraken heeft op de wanpresterende contractpartij (zoals het recht schadevergoeding).

Nauwe betrokkenheid van derde bij overeenkomst

Hierbij heeft de Hoge Raad wel overwogen dat de belangen van een derde nauw betrokken dienen te zijn bij de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Of dit het geval is hangt af van omstandigheden zoals o.a. de hoedanigheid van betrokken partijen, de wijze waarop de belangen van de derde bij de overeenkomst zijn betrokken, de vraag of deze betrokkenheid voor de contractant kenbaar was en de vraag of de derde erop mocht vertrouwen dat zijn belangen zouden worden ontzien.

Rechtbank: belang huurder niet nauw betrokken

In de zaak over de ingestorte silo overweegt de rechtbank dat de verzekeraar geheel niet heeft onderbouwd dat de belangen van de huurder nauw betrokken waren bij de bouwovereenkomst tussen de verhuurder en de bouwer van de silo. Het enkele feit dat de bouwer zou moeten weten dat de silo na oplevering zou worden verhuurd, maakt nog niet dat het belang van iedere willekeurige (en onbekende) huurder bij de overeenkomst was betrokken.

Geen contact bouwer en huurder

Vóór het incident had bouwer nimmer contact gehad met de huurder. Het ontbreken van contact maakt juist dat door de bouwer op geen enkele wijze vertrouwen is of kan zijn gewekt bij de huurder waaraan huurder rechten kan ontlenen. De vordering wordt daarom afgewezen.

Meer in Verbintenissenrecht
Niederländische Vertragsrecht Anwalt - AMS Advocaten Amsterdam und Naarden
Vergelijkende reclame: wat mag wel en wat niet?

Het is de nachtmerrie van ieder bedrijf: een concurrent maakt vergelijkende reclame waarbij het eigen merk flink er minder goed...

Sluiten