Eigendom perceel verloren door verjaring? Terugvorderen is mogelijk!

Op 5 augustus 2015 publiceerde Robert van Ewijk, advocaat vastgoedrecht, een artikel op deze site over het verkrijgen van het eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van een stuk grond door verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
. In het kort krijgt de bezitter namelijk het eigendom na 10 jaar (als hij te goeder trouw is) of na 20 jaar (als hij niet te goeder trouw is). 
In een recent arrest bepaalde de Hoge Raad dat er een mogelijkheid is om die grond weer terug te vorderen. Hoe dat zit, wordt hieronder toegelicht.

 

Bezit niet te goeder trouw? Verjaring na 20 jaar

Als je een stuk grond van een ander in bezit hebt en niet wist of niet kon weten dat die niet van jou is, dan ben je een bezitter ‘te goeder trouw’. De grond wordt dan na 10 jaar jouw eigendom. Als je wel wist dat de grond van iemand anders was, of als je dat kon weten, dan ben je niet te goeder trouw en verkrijg je de eigendom pas na 20 jaar. Van daadwerkelijke kennis hoeft geen sprake te zijn. Een derde categorie is de bezitter ‘te kwader trouw’: dat is de bezitter die wel daadwerkelijk wist dat de in bezit genomen grond niet van hem was, maar die toch in bezit neemt. Dat is jegens de eigenaar onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
.

Hoge Raad: schadevergoeding na verjaring

De Hoge Raad oordeelde onlangs over die laatste situatie dat de eigenaar die een stuk grond verliest door verjaring aan een bezitter te kwader trouw, een schadevordering tegen die verkrijger kan instellen. Dat zit als volgt. Omdat de verkrijger onrechtmatig handelt (hij wist dat de grond niet van hem was) en de eigenaar daardoor schade leidt (hij verliest het eigendom van de grond), kan gevorderd worden dat de verkrijger die schade vergoedt.

Nieuwe eigenaar door verjaring moet grond terug leveren

Het doel van schadevergoeding is om de benadeelde in de situatie te brengen waarin hij zou verkeren als de onrechtmatige gedraging zou zijn uitgebleven. Soms is daarom een vergoeding in natura meer aangewezen dan een vergoeding in geld. Die mogelijkheid staat daarom ook in de wet (art. 6:103 BW). In haar arrest gaf de Hoge Raad daarom aan dat in de gevallen die in dit artikel worden besproken, gevorderd kan worden dat de schadevergoeding die de rechter uitspreekt bestaat uit de plicht om de grond terug te leveren aan de oorspronkelijke eigenaar.

Kortom: de gevolgen van de verjaring worden op deze manier ongedaan gemaakt. De oorspronkelijke eigenaar kan zo opnieuw eigenaar worden.

More in Vastgoedrecht
Advocaat vastgoedrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Houden van honden hetzelfde als opslag van zaken in magazijn?

In de rechtszaal komen soms de gekste vragen aan de orde. Bijvoorbeeld of het houden van hondenpups in een ruimte...

Close