Verjaringstermijn proces-verbaal; vijf of twintig jaar?

Een rechter kan tijdens een mondelinge behandeling op verzoek afspraken tussen partijen vastleggen in een zogenoemd proces-verbaal. Maar hoe lang kunnen partijen vorderingen instellen op grond van afspraken die in deze vorm zijn vastgelegd? Advocaat procesrecht Thomas van Vugt legt dit uit aan de hand van een zaak.

 

 

Vastleggen van een schikking in proces-verbaal

Begin dit jaar deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waarin partijen tijdens een mondelinge behandeling de rechter hadden verzocht hun schikking vast te leggen in een proces-verbaal. Daarmee eindigde een procedure welke vooraf was gegaan door een conservatoir beslag. Partijen kwamen overeen dat de schuldenaar voor een bepaalde datum een bedrag zou terugbetalen waarna het beslag door de schuldeiser zou worden opgeheven.

Executiemaatregelen

De betaling bleef uit. Hoewel het proces-verbaal hierna wel binnen enkele weken door een deurwaarder aan de schuldenaar werd betekend, wachtte de schuldeiser vervolgens meer dan vijf jaar met het nemen executiemaatregelen. De schuldeiser kon hiertoe overgaan, omdat proces-verbaal was uitgegeven in executoriale vorm. Toen maatregelen in gang werden gezet verzocht de schuldenaar in een kort geding om opheffing van het beslag. De schuldenaar stelde dat een terugbetalingsverplichting inmiddels was verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
en daarmee de grondslag voor het beslag was komen te vervallen.

Verjaringstermijn gerechtelijke uitspraken

De schuldeiser stelde kortgezegd dat een verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
van twintig jaar van toepassing is op het proces-verbaal en het regime daarmee gelijk is aan de termijn voor een veroordelend rechterlijk of arbitraal vonnis. Over het algemeen geldt dat vonnissen niet tot in het oneindige ten uitvoer worden gelegd. In de wet is voor deze veroordelende rechtelijke en arbitrale uitspraken dan ook een algemene verjaringstermijn van in beginsel twintig jaar opgenomen. Hierop zijn namelijk verschillende specifieke uitzonderingen. De voorzieningenrechter, en het hof gingen niet mee in het betoog van de schuldeiser. Toch ging de schuldeiser in cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
.

Verjaringstermijn overeenkomsten

De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat een proces-verbaal dat tijdens een mondelinge behandeling op verzoek van partijen door een rechter kan worden opgesteld met het oog op verjaring, niet gelijk kan worden gesteld met een rechtelijke uitspraak. Dit ondanks het feit dat het wordt opgesteld door een rechter en wordt uitgegeven in executoriale vorm. Het is geen rechterlijk oordeel, maar een vastlegging van afspraken die door partijen zijn gemaakt. Het betreft dan ook een (vaststellings-) overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
, om welke reden moet worden aangeknoopt bij de wettelijke verjaringstermijnen voor vorderingen uit overeenkomsten van vijf jaar. De uitspraak van het hof bleef in stand.

Inhoud belangrijker dan vorm bij verjaring van proces-verbaal

Nu een tussenvonnis ook kan worden vastgelegd in een proces-verbaal en deze vorm wel kan worden aangemerkt als een gerechtelijke uitspraak, kan (mede gezien de uitspraak van de Hoge Raad) worden geconcludeerd dat niet de vorm waarin afspraken worden vastgelegd, maar de inhoud van de afspraken van belang zijn bij het oordeel welke verjaringstermijn van toepassing is.

AMS Advocaten bij verjaring van vorderingen

Heeft u vragen over de ten uitvoerlegging van afspraken die zijn vastgelegd in een proces-verbaal, of vragen over verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
van vorderingen neem dan contact op met een van onze advocaten.

More in Procesrecht
Advocaat Procesrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Rechtspraak achter gesloten deuren, wanneer kan het?

Rechtspraak is openbaar: vonnissen zijn (geanonimiseerd) voor iedereen beschikbaar en op te vragen bij de rechtbank. Ook mag iedereen in...

Close