3 min lezen

Is bindend adviseur aansprakelijk voor nadelige gevolgen bindend advies?

NL

Een bindend advies kan alleen worden vernietigd als gebondenheid hieraan in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn. Wordt een beroep op vernietiging afgewezen, dan moet het advies worden opgevolgd. De vraag is of een partij – na een verworpen vernietiging – de adviseur kan aanspreken op de nadelige gevolgen van het bestreden advies. Advocaat procesrecht Thomas van Vugt bespreekt een recente uitspraak waarin deze vraag werd beantwoord.

Bindend advies planschade

De eigenaar van een kantoorpand wil een pand verbouwen tot appartementen. De omwonenden hebben hier bezwaar tegen. De discussie gaat erover of er sprake is van planschade. De eigenaar en omwonenden hebben vervolgens een adviseur ingeschakeld om hierover een bindend advies uit te brengen.

Bindend advies niet vernietigd

De adviseur komt tot de conclusie dat alle omwonenden planschade zullen lijden en stelt een schadebedrag vast. De eigenaar wilde zich niet bij het advies neerleggen. In een procedure tussen de omwonenden en de eigenaar, heeft de rechter vastgesteld dat de eigenaar aan het advies gebonden is. Hij heeft het schadebedrag vervolgens voldaan.

Aansprakelijkheid adviseur

De eigenaar richt zijn pijlen nu op de adviseur. In een nieuwe rechtzaak stelt hij dat de deskundige tekort is geschoten in de nakoming van de advies- overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Volgens de eigenaar is de adviseur dus aansprakelijk voor de schade; het bedrag dat aan de omwonenden is betaald.

Vernietiging bindend advies

De rechter verwijst in het vonnis naar het beoordelingskader dat de Hoge Raad hanteert bij geschillen omtrent bindend advies. Het uitgangspunt is dat partijen een bindend advies alleen kunnen vernietigen als gebondenheid hieraan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Deze regel dient strikt te worden toegepast: niet elk foutje in het advies tast de bindende kracht aan. Het moet wel gaan om ernstige gebreken.

Zorgplicht opdrachtnemer

Wat betreft de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van een bindend adviseur geldt het volgende: omdat de adviseur ook als opdrachtnemer van (een van) partijen handelt, rust op hem de zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
van ‘goed opdrachtnemerschap’. Dit houdt in dat hij de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. In beginsel is een opdrachtnemer aansprakelijk voor schade als hij deze zorgplicht schendt.

Terughoudendheid aansprakelijkheid adviseur

Bij het aannemen van aansprakelijkheid van bindend adviseurs moet een rechter zich echter terughoudend opstellen. Dit hangt samen met de bijzondere aard van een bindend advies. Een adviseur moet zich vrij voelen een onafhankelijk advies op te stellen. Daarom geldt voor het aannemen van aansprakelijkheid een even strikte maatstaf als voor vernietiging van een bindend advies. Het is immers niet de bedoeling dat een partij die het niet eens is met het advies, maar niet voldoende grond heeft voor vernietiging, dan maar verhaal haalt bij de bindend adviseur op grond van wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
.

Advocaat Amsterdam bindend advies

De rechter in deze zaak past de strikte maatstaf toe. De eigenaar heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de bindend adviseur bij diens advisering een fout of fouten heeft gemaakt die zo ernstig is of zijn dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn om daaraan geen consequenties te verbinden ten nadele van de bindend adviseur. De vordering van de eigenaar wordt afgewezen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence