Gebreken onvoldoende onderbouwd, vordering toegewezen

Recent overwoog de Rechtbank Midden-Nederland dat de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
de facturen van de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
(toch) volledig moest betalen, ondanks dat de gedaagde meende dat de door de eiser geleverde dozen niet aan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
beantwoordden. Volgens de rechtbank had de gedaagde nagelaten een rechtsgevolg te verbinden aan zijn stelling. Advocaat Mathijs van Riet bespreekt de zaak.

Koopovereenkomst

De eiser maakt grafische producten. In 2019 sloten de eiser en de gedaagde een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
waarbij de eiser verschillende dozen zou maken, waarop het logo van de gedaagde zou komen te staan. Toen de gedaagde de dozen ontving, bleken er allerlei gebreken aan de dozen te kleven. Het logo van de gedaagde was verkeerd en scheef gedrukt.

Volgens de gedaagde kon hij de dozen niet gebruiken voor zijn handel. Om deze reden besloot de gedaagde de facturen van de eiser niet volledig te betalen.

Gebreken, nakoming en ontbinding

Producten die door de ene partij aan de andere partij worden verkocht, moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Als er gebreken aan de verkochte goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
kleven waarvan de koper niet op de hoogte hoefde te zijn, dan heeft de verkoper niet aan zijn verplichting voldaan. In dat geval heeft de koper het recht om alsnog nakoming te vorderen, of eventueel de koopovereenkomst te ontbinden.

Ambtshalve rechtsgronden aanvullen

Daarnaast bepaalt de wet dat de rechter ambtshalve de rechtsgronden moet aanvullen. Dit houdt in dat de rechter verplicht is op basis van de feiten die de partijen aanvoeren te onderzoeken of een juridische grondslag de stellingen van de partijen kunnen dragen, ook als die partijen geen expliciet beroep doen op de betreffende rechtsgrond. De rechter moet hierbij wel rekening blijven houden met de feiten die de partijen hebben aangevoerd. De rechter mag dus niet zelfstandig de relevante feiten aanvullen.

Geen rechtsgevolg verbonden

De rechtbank concludeerde dat de gedaagde de facturen van de eiser gewoon volledig moest betalen. Volgens de rechtbank had de gedaagde geen expliciet beroep gedaan op de juridische remedies die hij eventueel kon inroepen. Om deze reden was de rechtbank van oordeel dat de stellingen van de gedaagde er niet toe konden leiden dat de gedaagde niet hoefde te betalen.

Tekortkoming onvoldoende onderbouwd

Daar kwam bij dat de gedaagde volgens de rechtbank de tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
van de eiser onvoldoende had onderbouwd. De eiser had de gedaagde meerdere keren gevraagd om foto’s van de gebreken aan de dozen toe te sturen, maar de gedaagde deed dat niet. Daarom had de eiser ook niet de mogelijkheid om de gebreken te controleren en eventueel te herstellen.

Conclusie

Ondanks dat de rechter de plicht heeft om de relevante rechtsgronden ambtshalve aan te vullen, is het van belang expliciet te benoemen op welke rechtsgrond u een beroept wenst te doen. Daarnaast dient u de stellingen waarvan de bewijslast bij u rust goed te onderbouwen aan de hand van bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
.

Heeft u (handels)goederen gekocht die gebreken vertonen of heeft u vragen over procedures? De advocaten van AMS hebben jaren ervaring en staat u graag te woord!

More in Procesrecht
Executieproblemen: veroordeelde partij geeft geen inzicht in zijn vermogen, wat te doen?

Recent schreef ik een blog over de vraag wat te doen als een tegenpartij ondanks een veroordelende uitspraak weigert te...

Close