3 min lezen

Tegenvallende omzet bedrijf: dwaling of risico ondernemer?

NL

In een recente procedure vordert een verkoper nakoming van de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
waaronder naleving van bij de koop gesloten detacheringsovereenkomsten. De koper verkeert in financiële moeilijkheden en zegt de detacheringsovereenkomsten op. Kan dit zomaar? Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit bespreekt de uitspraak van de rechter.

 

 

Activa en passiva transactie: detacheringsovereenkomst

In de koopovereenkomst is bepaald dat koper de activa en passiva van een bedrijfsonderdeel van de verkoper overneemt. Het personeel bleef bij verkoper in dienst maar zou bij koper worden gedetacheerd. Overeengekomen is dat koper er redelijkerwijs alles aan zou doen om de bedrijfsactiviteiten op duurzame wijze voort te zetten. Helaas vallen de resultaten van koper tegen en wil zij vrij snel van de detacheringsovereenkomsten af. Verkoper weigert de opzegging te accepteren. Verkoper dagvaardt koper en vordert onder meer doorbetaling van de facturen met betrekking tot het gedetacheerde personeel.

Rechter: geen dwaling maar teleurgestelde verwachting

Koper stelt in de procedure dat hij ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst gedwaald heeft over de omzetprognose. De rechter maakt korte metten met dit verweer. Koper werd bij de onderhandelingen bijgestaan door een accountant. Daarnaast is koper werkzaam in dezelfde branche als verkoper en kon zij dus weten waar ze aan begon. Door een tegenvallende omzet zijn ook de resultaten tegengevallen. Of zoals de rechter letterlijk zegt: Als een toekomstverwachting niet uitkomt is er geen sprake van dwaling maar van een teleurgestelde verwachting.

Detacheringsovereenkomst wel opzegbaar

De rechter vervolgt dat koper wist dat het onderdeel dat zij van verkoper overnam verliesgevend was. Zij wist of kon weten welke kosten er verbonden waren aan de detacheringsovereenkomsten. Dan kan koper niet kort na de overname terugkomen op deze afspraken. Daarentegen staat vast dat diverse omstandigheden ertoe hebben geleid dat de omzetten in de grafische sector terugliepen. De economische recessie, de krimpende grafische markt en de overcapaciteit en het wegvallen en verlagen van subsidies in de non-profit sector zijn hier onder meer debet aan.

Winst nam af, kosten bleven gelijk

Duidelijk was dat een omzetstijging nodig was om winst te maken. Nu is gebleken dat de winst afnam en de kosten gelijk bleven. Volgens de rechter is het dan onvermijdelijk dat koper verliesgevend wordt en uiteindelijk in de gevarenzone komt. Onder die omstandigheden kan verkoper koper niet onverkort aan de detacheringsovereenkomst houden. Dat is naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar. De rechter is dan ook van oordeel dat de overeenkomsten wel degelijk opzegbaar zijn.

Economische crisis grond voor contractswijziging?

De economische crisis wordt steeds vaker als reden aangevoerd om lopende overeenkomsten op te zeggen of om wijzigingen te verlangen. In de rechtspraak wordt hier echter terughoudend mee omgegaan. Meestal komen veranderingen in het economisch klimaat of terugvallende omzetten voor rekening en risico van de ondernemer. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan een partij een rechter bewegen een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
terzijde te schuiven. Heeft u meer vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence