3 min lezen

Komt de flex-BV er dan eindelijk?

NL

Het is al weer ruim 2 jaar geleden dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aannam. Het wetsvoorstel – ook wel aangeduid als de flex-BV – is sindsdien blijven steken in de Eerste Kamer; de geplande invoeringsdatum werd steeds weer een half jaar naar voren geschoven. Maar nu lijkt er schot in te zitten. Onlangs heeft minister Opstelten van Veiligheid & Justitie laten weten dat hij de flex-BV per 1 juli 2012 ingevoerd wil hebben. 

Wetsvoorstel flex-BV: hoognodige modernisering van het vennootschapsrecht

Het huidige Nederlandse BV-recht is behoorlijk gedateerd; het stamt grotendeels uit de jaren ’70. Zeker vergeleken met rechtsvormen in omliggende landen is de B.V.  niet bepaald een flexibele bedrijfsvorm. Zo moeten de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van een BV nu nog een regeling bevatten waarbij een aandeelhouder die zijn aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
wil verkopen daarvoor toestemming moet hebben van zijn aandeelhouders, of zijn aandelen eerst aan de andere aandeelhouders moet hebben aangeboden (de blokkeringsregeling of de aanbiedingsregeling).

Het wetsvoorstel beoogt de BV niet alleen flexibeler te maken; het beoogt tegelijk ook de crediteuren van de BV beter te beschermen.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

 • De oprichting van de BV wordt eenvoudiger en laagdrempeliger. Het minimumkapitaal van € 18.000, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.
 • Meer flexibiliteit bij de inrichting van de BV. Zo kunnen aandelen zonder winstrecht of zonder stemrecht worden uitgegeven, wordt de rol van certificaathouders meer verankerd in de wet, en komt er meer ruimte bij de aanwijzing van bestuurders. Ook wordt het veel makkelijker om op moderne wijze te vergaderen: aandeelhoudersvergaderingen hoeven bijvoorbeeld niet meer per se te worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap is gevestigd.
 • Afschaffing van de blokkeringsregeling. Aandeelhouders kunnen er voortaan voor kiezen de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
  » Meer over overdracht
  overdracht
  van aandelen wel of niet te beperken.
 • Crediteurenbescherming. Een belangrijke nieuwe regel is dat de BV geen dividend Winstuitdeling aan aandeelhouders van een naamloze of besloten vennootschap.
  » Meer over dividend
  dividend
  mag uitkeren wanneer duidelijk is dat het bedrijf haar schulden niet kan blijven betalen. Het bestuur moet, voordat uitvoering wordt gegeven aan een dividendbesluit, een toets uitvoeren of deze wel is toegestaan. Als het bestuur deze verplichting niet nakomt, kan het aansprakelijk worden gesteld. Deze regel geldt in feite ook bij de inkoop van eigen aandelen.
 • Verbetering geschillenregeling Procedure om een aandeelhouder gedwongen uit te kopen, of waarmee een aandeelhouder kan worden dat hij door zijn mede-aandeelhouders wordt uitgekocht.
  » Meer over geschillenregeling
  geschillenregeling
  .
  De huidige geschillenregeling is complex, kostbaar en vaak tijdrovend, en wordt daarom in de praktijk weinig gevolgd. Ik schreef hier al eerder over. Het wetsvoorstel beoogt zo de gedwongen uitkoopprocedures te vereenvoudigen en toegankelijker te maken.

Gevolgen invoering flex-BV

De gevolgen van de invoering van de flex-BV lijken op het oog niet zo groot, omdat de regels immers alleen maar verruimd worden. Toch is het raadzaam tijdig na te gaan wat de invoering van de flex-BV voor uw onderneming betekent. Zo zijn momenteel in veel gevallen in een aandeelhoudersovereenkomst zaken geregeld die thans onder de flex-BV ook zonder aandeelhoudersovereenkomst mogelijk zijn. Aanpassing van de aandeelhoudersovereenkomst is in dat geval raadzaam. Daarnaast dient een bestuurder op zijn hoede te zijn bij dividenduitkeringen; de kans op claims wegens een ontoelaatbare dividenduitkering zal immers veel groter worden.

Vragen over de flex-BV

Heeft u vragen over de gevolgen van de flex-BV voor uw situatie? Neemt u dan contact op.

 

 

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence