3 min lezen

Handelen namens een BV in oprichting? Het kan!

NL

Het handelen namens een vennootschap zonder dat deze al volledig is opgericht is mogelijk. In de praktijk wordt dit vaak aangeduid door te handelen onder de naam ‘ bv i.o.’  Dit is enigszins opmerkelijk, omdat een vennootschap in oprichting eigenlijk nog niet bestaat. Advocaat ondernemingsrecht Sander Schouten legt uit waar je op moet letten als je handelt namens een vennootschap in oprichting.

Overeenkomsten aangaan namens bv i.o.

Een oprichter kan dus, vooruitlopend op de oprichting van zijn of haar vennootschap, alvast handelen onder de naam van de op te richten entiteit. Dit kan aan de ene kant voordelen met zich brengen, zo kunnen natuurlijk alvast huurcontracten en/ of arbeidscontracten worden aangegaan. Daarnaast brengt het handelen namens een vennootschap in oprichting ook risico’s voor aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
met zich.

Voorwaarden om vennootschap te binden

Een vennootschap in oprichting heeft nog geen (echte) rechtspersoonlijkheid. De oprichting is immers pas voltooid nadat de desbetreffende notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
is opgemaakt en verleden. Vandaar dat aan het handelen namens een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
in oprichting ex art. 2:203 BW wel een aantal voorwaarden verbonden zijn. Indien blijkt dat een vennootschap in oprichting toch reeds plichten op zich heeft genomen kan de vennootschap slechts gebonden worden indien (i) de vennootschap na oprichting de rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
die zij reeds verrichtte uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigd. In de praktijk zal overigens vaker sprake zijn van stilzwijgende dan uitdrukkelijke bekrachtiging. Aan de andere kant doordat de oprichters de vennootschap in de akte van oprichting als het ware rechtstreeks binden door de daarin opgesomde rechtshandelingen.

Oprichtingshandelingen en hoofdelijke aansprakelijkheid

Een wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
die met de vennootschap in oprichting handelt komt overigens extra bescherming toe. Artikel 2:203 lid 2 BW bepaalt namelijk dat degenen die namens de op te richten vennootschap handelde(n) hoofdelijk verbonden zijn tot het moment dat de vennootschap der rechtshandeling uiteindelijk bekrachtigd, tenzij anders is overeengekomen. Dit betekent dat de wederpartij dus naast de vennootschap ook de persoon in kwestie, in privé, aan kan spraken ter voldoening van zijn vordering.

Extra aansprakelijkheid als vennootschap niet voldoet

Op grond van lid 3 van voornoemd artikel krijgt de wederpartij nog een extra bescherming: als de vennootschap niet haar verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling nakomt, mag zij degene die uit naam van de vennootschap in oprichting handelde, aansprakelijk stellen voor de schade die deze wederpartij lijdt, indien men wist of behoorde te weten dat de vennootschap bij het aangaan van haar verplichting deze niet zou nakomen.

Advocaat bij advies oprichting bv

Ondanks dat de vennootschap in oprichting dus niet bestaat kan zij dus wel bij voorbaat gebonden zijn aan rechtshandelingen. Vanwege de onzekerheid die dit met zich brengt, is het niet ondenkbaar dat dit tot problemen zal leiden. Juridisch advies van een advocaat ondernemingsrecht kan uitkomst bieden.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence