3 min lezen

Ex-bestuurder BV aansprakelijk wegens samenspanning benadeling ABN Amro

NL

De rechtbank Zeeland-West-Brabant wees onlangs vonnis in een interessante zaak. Een grote bank sluit een leaseovereenkomst met een BV voor de financiering van een luxe Mercedes. Daags nadat de bank het leasebedrag overmaakt aan de bestuurder, blijken de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in de BV te zijn overgedragen aan een dubieuze derde. Toeval of een klassiek geval van fraude? Advocaat ondernemingsrecht Sander Schouten licht de uitspraak toe.

Leasefinanciering

De feiten in de zaak zijn als volgt. ABN sluit op 28 december 2018 een lease-overeenkomst met de vennootschap Brands4less, vertegenwoordigd door de enige bestuurder en aandeelhouder, de heer X. De financiering bedroeg een kleine € 200.000. Op 4 januari 2019 (een week na de financieringsovereenkomst) draagt X zijn aandelen in Brands4less en de activa en passiva over aan J&D B.V. Verdacht is reeds dat de koopprijs slechts € 100,00 bedraagt.

Faillissement BV

Op 10 januari heeft ABN het financieringsbedrag overgemaakt op de bankrekening van Brands4less. De auto is vervolgens bij de dealer opgehaald, maar de koopprijs is nimmer door Brands4less aan de dealer betaald. En zoals te verwachten, ook de leasetermijnen bleven onbetaald. J&D B.V. ging later dat jaar faillet en ABN heeft haar schade niet kunnen verhalen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

ABN heeft hierna X aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Volgens ABN kan X persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor de schade die ABN als gevolg van het niet nakomen van de leaseovereenkomst door Brands4less heeft geleden. Bij de beoordeling van dit verwijt hanteert de rechtbank de in de rechtspraak ontwikkelde ‘persoonlijk ernstig verwijt’-maatstaf waaronder de Beklamel-norm De regel dat een bestuurder van een B.V. onrechtmatig handelt als hij namens de B.V. overeenkomsten aangaat waarvan hij weet dat de B.V. deze niet zal (kunnen) nakomen.
» Meer over beklamel-norm
Beklamel-norm
.

Persoonlijk ernstig verwijt

De Beklamel-norm houdt in dat een bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden op grond van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
op het moment dat hij namens de  rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
 een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
aangaat met een derde en hij weet of behoort te weten dat de rechtspersoon de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet kan nakomen en dat de rechtspersoon ook geen verhaal zal bieden. De bestuurder van die onderneming zal dan aansprakelijk worden gehouden voor de schade door de derde geleden.

Benadeling aannemelijk

In deze zaak acht de rechtbank het voldoende aannemelijk dat X als bestuurder van Brands4less met (de aandeelhouder van) J&D B.V. heeft samengespannen om ABN te benadelen. X wist dat ABN het financieringsbedrag niet terugbetaald zou krijgen en dat Brands4less ook geen verhaal zou bieden. Dat de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van de aandelen een essentieel onderdeel van de samenspanning was, blijkt ook uit het feit dat de bestuurderswissel die plaatsvond vóór de betaling door ABN pas later is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
KvK
. Het was voor ABN dus niet kenbaar dat de onderneming kort na het sluiten van de leaseovereenkomst was overgedragen. Het gevolg van deze conclusie is dat X in privé aansprakelijk wordt gesteld voor de gehele schade van ABN.  

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence