3 min lezen

Reputatieschade: rectificatie na onrechtmatige berichten

NL

Een succesvolle onderneming valt of staat op basis van (onder andere) een reputatie. reputatieschade Schade die een persoon lijdt doordat zijn eer of goede naam wordt aangetast
» Meer over reputatieschade
Reputatieschade
kan zeer nadelige gevolgen hebben en zelfs de ondergang van een bedrijf betekenen. Niet verwonderlijk dus dat de rechter in een recent kort geding de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij terecht wees wegens zijn onrechtmatige uitlatingen over de eisende partij. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt vat de zaak samen.

 

 

Afspraken neergelegd in beëindigingsovereenkomst

Wat was er aan de hand? Tussen twee samenwerkende software ontwikkelaars was een geschil ontstaan. Zij besloten hun samenwerking te beëindigen. In verband hiermee hebben zij een beëindigingsovereenkomst opgesteld. De klanten werden tussen de partijen verdeeld. Voorts werd bepaald dat partijen zich voor de periode van twee jaar zouden onthouden van het benaderen van aan de ander toegewezen klanten. Bovendien werd afgesproken dat partijen allebei de aan de software verbonden intellectuele eigendomsrechten zouden krijgen. Dit hield in dat beide partijen de software mochten verder ontwikkelen en op de markt mochten verhandelen.

Mailing aan klanten: “pas op voor nep-product van eiser”

Enige tijd na de breuk ontdekt gedaagde dat eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
klanten benadert en hen zijn software, Carta Online, aanbiedt. Gedaagde pikt dit niet en stuurt de klanten een mailing waarin hij stelt dat Carta Online een kopie van Promptus (het product van gedaagde) is. Deze software zou eiser bij zijn vertrek hebben meegenomen, aldus het bericht. Voorts meldt gedaagde dat Carta Online een nep-Promptus is van een “rancuneuze ex-ontwikkelaar”.

Geen sprake van inbreuk op IE-recht door eiser

Deze uitlatingen gaan de rechter echter een stap te ver. Er is geen sprake van een schending van de IE-rechten door eiser. Partijen zijn immers gezamenlijk eigenaar van de IE-rechten op de door hen ontwikkelde software en mogen deze dus ieder op de markt verkopen. Ook wordt ten onrechte door gedaagde gesuggereerd dat eiser de software op onrechtmatige wijze heeft “meegenomen bij vertrek” terwijl dit gewoon onderdeel van de beëindigingsovereenkomst was. De aanduiding “rancuneuze ex-ontwikkelaar” stelt eiser tot slot in een kwaad daglicht zonder enige rechtsgrond.

Voorzieningenrechter: uitlatingen onrechtmatig

De rechter oordeelt dat deze uitlatingen van gedaagde onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
zijn. Eiser heeft namelijk niet in strijd met de wet of de beëindigingsovereenkomst gehandeld. Hij heeft ook pas klanten van gedaagde benaderd na afloop van de periode van twee jaar. Het is gedaagde uiteraard toegestaan om te trachten zijn klanten voor zich te behouden. Hij mag dat echter niet doen op deze wijze. De rechter overweegt nog dat het eiser na de periode van twee jaar was toegestaan om gedaagde te beconcurreren. Slechts indien hierbij gebruik zou worden gemaakt van ongeoorloofde middelen of op oneerlijke wijze zou geschieden, kan gedaagde hiertegen in rechte optreden. Dat is nu niet het geval.

Reputatieschade en rectificatie

Gedaagde wordt veroordeeld om zich te onthouden van negatieve berichtgeving. De rechter acht het voorts aannemelijk dat eiser door de berichtgeving reputatieschade heeft geleden. Daarom moet gedaagde ook een rectificatie sturen naar alle derden die hij de mailing heeft gestuurd. Hierin moet worden vermeld dat gedaagde “volstrekt ten onrechte de indruk heeft gewekt dat Carta Online een kopie software van Promptus zou verhandelen.” Ook moet worden benadrukt dat Carta Online geen inbreuk maakt op de software van gedaagde zelf.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence