2 min lezen

Hof: Bavaria-slogan toch niet auteursrechtelijk beschermd!

NL

Enige tijd geleden werd op dit blog de uitspraak in het kort geding tussen internetbedrijf Yourhosting en brouwerij Bavaria besproken. Bavaria had Yourhosting in kort geding gedagvaard omdat zij meende dat Yourhosting inbreuk maakte op haar auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.
» Meer over auteursrecht
auteursrecht
met de slagzin “Zo. Nu eerst naar de cloud.” De rechter gaf Bavaria gelijk maar Yourhosting ging in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Advocaat intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak in hoger beroep in deze opvallende zaak.

Kort geding: slogan Bavaria is auteursrechtelijk beschermd werk

De voorzieningenrechter oordeelde in eerste aanleg nog dat er sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin, omdat door de maker van de slagzin vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt. De omstandigheid dat de zin in gangbaar Nederlands is gesteld betekende volgens de voorzieningenrechter niet dat aan de slagzin geen creativiteit toekomt. Met name het (voornamelijk auditatieve) element van de pauze in de slogan is een origineel element.

Combinatie van woorden auteursrechtelijke bescherming?

Het hof stelt voorop dat  aan een korte zin bestaande uit een aantal woorden inderdaad auteursrechtelijke bescherming kan toekomen. De woorden in zo’n zin vormen, afzonderlijk beschouwd, als zodanig geen eigen intellectuele schepping van de auteur die ze gebruikt, maar de zin als zodanig kan dat wel zijn. Dit zal slechts zelden het geval zijn overweegt het hof. Het hangt er vanaf of de auteur via de keuze, de schikking en de combinatie van de woorden op een oorspronkelijke wijze uitdrukking geeft aan zijn creatieve geest en tot een resultaat komt dat een eigen intellectuele schepping vormt.

Hof: “Zo. Nu eerst…” geen uitdrukking van creativiteit maker

De (slag)zin “Zo. Nu eerst een Bavaria.” voldoet daar volgens het hof echter niet aan. Bij het gebruik van de woorden “Zo. Nu eerst…” is geen sprake van een keuze, schikking of combinatie van woorden op een oorspronkelijke wijze waarmee de auteur uitdrukking geeft aan zijn creatieve geest en tot een resultaat komt dat een eigen intellectuele schepping vormt.

Slagzin geen eigen intellectuele schepping

De woorden “Zo. Nu eerst…” vormden in 1985 (en vormen nog steeds) immers een gewone, gangbare zin in de Nederlandse taal met een gangbare syntaxis (vgl. “Kom, we gaan.” of “Zo. Dat is dat”). Het is een gebruikelijke combinatie van woorden. Met de voorzieningenrechter is het hof eens dat deze combinatie van de woorden weliswaar een kernachtige en pakkende slagzin voor Bavaria kan opleveren. Maar dat brengt nog niet met zich mee dat de woorden “Zo. Nu eerst…” zelf een eigen intellectuele schepping vormen, noch dat de zin “Zo. Nu eerst een Bavaria.” een dergelijke schepping vormen.

AMS advocaat bij geschillen auteursrecht

De slagzin van Bavaria is naar het oordeel van het hof dus geen auteursrechtelijk beschermde werk. Het staat Yourhosting derhalve vrij de slogan “Zo. Nu eerst naar de cloud.” onbeperkt te gebruiken. Heeft u vragen naar aanleiding van dit arrest of andere auteursrechtelijke kwesties, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence