De WHOA komt eraan

Afgelopen zomer is het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord, afgekort als WHOA, ingediend bij de Tweede Kamer. De WHOA beoogt een flexibele regeling te bieden voor een dwangakkoord met de schuldeisers, zonder dat de schuldenaar in een insolventieprocedure terecht komt waarin deze het volledige beheer en de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
over zijn vermogen verliest.

Flexibele schuldsaneringsregeling

De WHOA beoogt een regeling te vormen voor allerlei soorten ondernemingen die behoefte hebben aan dwangstructurering door middel van een dwangakkoord. Indien dit aangeboden akkoord redelijk is (dat wil zeggen dat de schuldeisers/vermogensverstrekkers/aandeelhouders erbij gebaat zijn, danwel niet slechter van worden) tenminste een klasse schuldeisers of vermogensverstrekkers met het akkoord instemt en aannemelijk is dat de onderneming in een toestand verkeerd waarin redelijk was te verwachten is dat zij zal failleren, kan de rechtbank het aangeboden akkoord homologeren d.w.z. verbindend verklaren voor alle betrokkenen.

Herstructureringsdeskundige

Om de gedwongen schuldsaneringsregeling zo flexibel mogelijk te laten zijn, voorziet de WHOA in de mogelijkheid van aanwijzing van een zogeheten herstructureringsdeskundige. Een dergelijke benoeming is niet steeds vereist. Een herstructureringsdeskundige kan in bepaalde gecompliceerde situaties de onafhankelijke partij zijn die aan de schuldeisers/aandeelhouders (vermogensverschaffers) van de schuldenaar een akkoord aanbieden. De WHOA voorziet er ook in dat een schuldeiser, aandeelhouder of Ondernemingsraad de rechtbank zelf verzoekt tot aanwijzing van een dergelijke herstructureringsdeskundige (die vervolgens zelf moet onderzoeken of het doen van een aanbod mogelijk is). De herstructureringsdeskundige kan ook bij het door of namens de schuldenaar gedane aanbod gelijk worden geïntroduceerd. Dat hoeft echter niet, zodat bij eenvoudige ondernemingen, met slechts een soort gewone schuldeisers, kan worden volstaan met een eenvoudig aanbod (dat vaak behelst dat een bepaald percentage van de schulden wordt voldaan, of dat schulden tot een bepaald vast bedrag worden voldaan).

Ingrijpende wijziging van de faillissementspraktijk?

Aldus heeft de WHOA alles in zich om een centrale rol te gaan spelen binnen de praktijk van herstructurering door middel van insolventieprocedures. Waar momenteel faillissement in Nederland toch nog steeds wordt gezien als een ultimum remedium – mede door de risico’s van bestuurders en aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
, en andere afbreukrisico’s – kan door middel van een herstructureringsprocedure (voorbereid, danwel door middel van een verzoek tot benoeming van een herstructureringsdeskundige) een op maat gemaakte schuldsanering bewerkstelligen, zonder dat de onderneming discontinueert en zonder de verregaande gevolgen die een faillissement heeft.

Arbeidsovereenkomsten uitgezonderd

Een van de belangrijke gevolgen van een faillissement is dat de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
steeds de arbeidsovereenkomsten met de werknemers (met machtiging van de Rechter Commissaris, die in de praktijk steeds wordt gegeven) kan beëindigen. Aldus wordt een faillissement vaak gezien als een middel om ontslag van overtallig personeel te forceren. Om misbruik via de WHOA te voorkomen is expliciet bepaald dat de WHOA niet van toepassing is op arbeidsovereenkomsten.

Naar keuze openbare of besloten akkoordprocedure

Een akkoord in de zin van WHOA kan worden voorbereid en aangeboden in een naar keuze van de schuldenaar besloten of openbare akkoordprocedure. Betreft het een openbare akkoordprocedure, dan wordt die zitting behandeld door de rechtbank, en wordt de aanbieding van dat akkoord ingeschreven in het Centraal Insolventieregister, dat openbaar raadpleegbaar is. Voordeel is vervolgens wel dat de WHOA zal gelden als insolventieprocedure in de zin van de Europese Insolventie Verordening (IVO), waardoor alle Europese lidstaten onder de WHOA tot stand gekomen een gehomologeerd akkoord zullen hebben te erkennen zonder verdere formaliteiten. In een besloten akkoordprocedure hangt het af van het internationaal privaatrecht van het land waarin de erkenning wordt verlangt. De verwachting is dan ook dat de meeste complexe herstructeringsprocedures als een openbare akkoordprocedure zullen worden ingericht.

Advies bij opstellen dwangakkoord of aanwijzen herstructureringsdeskundige

De advocaten van AMS hebben bijzonder veel ervaring in het insolventierecht, zowel als curator in faillissementen/bewindvoerders en surseances van betalingen, alsook als adviseurs van ondernemingen in financiële moeilijkheden, danwel voor schuldeisers die zijn betrokken bij een in financiële moeilijkheden verkerende schuldenaar. De akkoordprocedure uit de WHOA laat de mogelijkheid open van een flexibel/hybride in te richten akkoord, waarbij de adviseur bij de voorbereiding daarvan veel invloed kan uitoefenen op de inhoud daarvan. Tegen bovenstaande ligt ook voor de hand dat advocaten en curatoren van AMS advocaten zullen worden voorgesteld als herstructureringsdeskundige in de zin van de WHOA. De rol van de herstructureringsdeskundige zal immers onder meer zijn het toetsen van de juistheid en haalbaarheid van een aangeboden akkoord, en waar mogelijk toezien op de uitvoering daarvan (wat de WHOA ook voorziet in de mogelijkheid van het aanstellen van een persoon met een toezichthoudende rol op enkel die uitvoering).

Dwangakkoord in faillissement/surseance

De advocaten van AMS hebben bovendien al veel ervaring in het aanbieden van dwangakkoorden in faillissement of surseance, een mogelijkheid tegen een faillissementswet dat al sinds jaar en dag voorziet. Hoewel een akkoord betrekkelijk weinig voorkomt, kan het toch nog steeds een interessant middel zijn – zeker zolang de WHOA niet van kracht is – om tot sanering van een bestaande schuldenlast te komen, onder voortzetting van een onderneming.

Ook voor advies over een dwangakkoord in faillissement of surseance van betaling bent u bij AMS Advocaten dus aan het juiste adres.

Meer in Insolventierecht
pluraliteit bij achtergestelde vordering aanwezig?
Webshop failliet: krijgt consument zijn geld terug?

Onlangs is de vennootschap Koopjedeal B.V. − die eigenaar is van de welbekende aanbiedingswebsite koopjedeal.nl − failliet verklaard. Dit is binnen korte...

Sluiten