Curator aansprakelijk voor het tekort na faillissement?

In deze zaak heeft een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
(BV) nog geld tegoed van een (failliete) VOF. De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
reserveert gelden voor de crediteuren. Nadat het faillissement wordt vernietigd blijkt dat er onvoldoende geld is om de BV te betalen. De BV stelt de curator aansprakelijk voor de schade. Is dit mogelijk? En zo ja, onder welke voorwaarden? Advocaat insolventierecht Marco Guit bespreekt het arrest van het hof.

 

Crediteur stelt curator aansprakelijk

Een BV heeft een vordering op de VOF en legt beslag. Vervolgens gaat de VOF failliet. Na de verkoop van onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
en afspraken over de betaling van crediteuren wordt het faillissement vernietigd. Nadat de curator het geld over heeft gemaakt aan een advocaat ter afwikkeling van de procedures, blijkt dat er onvoldoende geld is voor de vordering van de BV. De BV stelt de curator aansprakelijk voor de schade.

Wat zijn de voorwaarden voor aansprakelijkheid?

De BV stelt dat de curator heeft toegezegd gelden voor haar vordering te reserveren. De curator heeft onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
gehandeld door dit niet te (laten) doen. Het hof geeft aan dat een faillissementscurator moet handelen zoals van hem in redelijkheid mag worden verwacht. De curator kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade als hij zijn wettelijke taak onvoldoende zorgvuldig uitoefent. Hij moet dan wel verwijtbaar hebben gehandeld, dat wil zeggen: hij heeft de onjuistheid van zijn handelen ingezien of had dit moeten inzien.

Hof: curator is persoonlijk aansprakelijk

Het hof stelt dat de curator afspraken moet maken met degene (de advocaat) die de gelden beheert en uitbetaalt. De curator is verantwoordelijk dat de afspraken worden nagekomen en hij moet ook de crediteuren informeren over de gemaakte afspraken. De curator heeft de BV onvoldoende duidelijk gemaakt dat de gelden zouden worden overgemaakt aan de advocaat. De curator heeft dus onrechtmatig gehandeld, de belangen van de BV onvoldoende behartigd en is in persoon aansprakelijk voor de schade.

Is de geleden schade geheel aan de curator te wijten?

Is de geleden schade (deels) aan de BV zelf te wijten (artikel 6:101 BW)? De BV heeft het advies van de curator (contact opnemen met de advocaat) niet opgevolgd. Als zij dit wel had gedaan, was de schade niet ontstaan. Het hof acht dat de ontstane schade voor een groot deel (80%) aan de BV zelf valt te wijten. De curator valt te verwijten dat hij geen rekening heeft gehouden met het feit dat de advocaat de gemaakte afspraken niet zou nakomen. 20% van de schade komt dan ook voor zijn rekening.

AMS Advocaten biedt juridisch advies bij faillissementen

Ook al heeft de faillissementscurator in deze zaak onzorgvuldig gehandeld, met de juiste juridische bijstand had de BV de ontstane problemen kunnen voorkomen. De BV had alert moeten zijn nadat het beslag was komen te vervallen en de curator had geadviseerd contact op te nemen met de advocaat die de gelden zou gaan beheren. AMS Advocaten heeft ruime ervaring met faillissementen en adviseert u graag om te voorkomen dat u als crediteur met lege handen achterblijft.

More in Insolventierecht
De relatieve werking van de actio pauliana. AMS legt uit
De relatieve werking van de actio pauliana. AMS legt uit

De relatieve werking van de pauliana kan met zich meebrengen dat niet altijd op informatie uit het kadaster kan worden...

Close