Wettelijke toerekeningsvolgorde bij incassovordering

Als een vordering tot betaling van een geldsom niet wordt voldaan, loopt de vordering op. Rente, incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
en eventuele proceskosten komen voor rekening van de debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
. Als de debiteur verschillende deelbetalingen verricht, is het soms onduidelijk welk deel van de vordering al is afgelost. De wet schrijft daarom een volgorde van toerekening voor.
 Advocaat incassorecht Marco Guit legt aan de hand van een recente zaak uit hoe het deze wettelijke toerekeningsvolgorde in elkaar steekt.

 

Incassoprocedure bij openstaande vordering

In een incassogeschil was een debiteur bij verstek veroordeeld om aan de crediteur een hoofdsom van € 19.000 te betalen alsmede de rente. Voorts is hij veroordeeld tot betaling van bijna € 1000 aan proceskosten en de deurwaarderskosten. De debiteur komt in verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
tegen het vonnis. Hij stelt dat hij al een (klein) deel van de hoofdsom heeft afbetaald. Verder is hij van mening dat er teveel aan kosten in rekening is gebracht.

Debiteur betwist volgorde deelbetalingen

In de verzetprocedure wordt aan de crediteur gevraagd inzichtelijk te maken hoeveel er tot nu toe door de debiteur is betaald en hoeveel er nog openstaat. Er is door de debiteur ruim € 2.350,- betaald. De kosten (proceskosten en de deurwaarderskosten) die in rekening zijn gebracht bedragen ca. € 2.100,-. De betaling door debiteur is ten eerste aangewend om de kosten te voldoen. Het restant strekt in mindering op de rente, maar er staat nog rente open. Volgens de crediteur is de debiteur dus nog niet begonnen met de aflossing van de hoofdsom.

Wettelijke toerekeningsvolgorde

De toerekeningsvolgorde is bepaald in artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom in de eerste plaats in mindering strekt van de kosten (1), vervolgens in mindering van de verschenen rente (2) en ten slotte in mindering van de hoofdsom (3) en de lopende rente (4).

Kosten: ook buitengerechtelijke incassokosten!

Onder kosten wordt verstaan de proceskosten alsmede de buitengerechtelijke incassokosten. Onder verschenen rente wordt bedoeld de reeds vervallen opeisbaar geworden rente. Met lopende rente wordt de sedert de vorige vervaldatum van de rente weer ontstane en geleidelijk aangroeiende maar nog niet opeisbare rente bedoeld. De hoofdsom betreft de oorspronkelijke vordering van de crediteur (exclusief dus de kosten en rente). Volgens de wettelijke toerekeningsvolgorde heeft de debiteur inderdaad nog niets van de hoofdsom afgelost. Hij krijgt ongelijk op dat punt.

Buitengerechtelijke incassokosten ten onrechte toegewezen

Wel is de kantonrechter het met hem eens dat de bij verstek toegewezen buitengerechtelijke kosten De kosten die zijn gemaakt door een crediteur ter inning van een vordering buiten een procedure.
» Meer over buitengerechtelijke kosten
buitengerechtelijke kosten
te hoog zijn. De verrichte incassowerkzaamheden omvatten niet meer dan een enkele sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De kosten hiervan hebben betrekking op verrichtingen waarvoor de kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling
proceskostenveroordeling
wordt geacht een vergoeding in te sluiten. Alleen incassokosten die zijn gemaakt terzake van uitgebreidere werkzaamheden komen voor vergoeding in aanmerking.

Meer in Incasso
Leg aanvullende aflossingsafspraken lening vast in addendum!
Leg aanvullende aflossingsafspraken bij lening vast in addendum!

Bij het aangaan van een lening is het belangrijk om de afspraken over de wijze en termijnen van afbetaling nauwkeurig...

Sluiten