2 min lezen

Ontbinding huurovereenkomst bedrijfsruimte wegens afgewezen vergunning gerechtvaardigd

NL

In een recent arrest oordeelde het gerechtshof Arnhem dat de aanwezigheid van een wettelijk voorschrift dat een bepaald gebruik van een bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
verbiedt, onder omstandigheden kan worden aangemerkt als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW, op grond waarvan de huurovereenkomst door de huurder kan worden ontbonden. De verhuurder moet dus goed opletten of het beoogde gebruik in overeenstemming is met het toegestane gebruik. Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Thomas van Vugt legt uit. 

Bestemming gehuurde bedrijfsruimte

In deze zaak speelde het volgende. Een bedrijfsruimte is verhuurd met het oog op de exploitatie van een grand-café. In de huurovereenkomst is opgenomen dat het gehuurde slechts geëxploiteerd mag worden als grand-café of horecagelegenheid conform de horeca- of verbruiksvergunning van de betreffende gemeente. Ook is in de huurovereenkomst opgenomen dat de gehuurde ruimte bestemd is om te worden gebruikt als grand café en/of horecagelegenheid. De aanvraag voor de vereiste vergunningen door de huurder wordt door de gemeente echter afgewezen.

Bestemming als omschreven in huurovereenkomst?

De huurder vordert in deze procedure ontbinding van de huurovereenkomst wegens het tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder, nu blijkt dat het gehuurde niet zal kunnen worden gebruikt als grand café. Het hof bepaalt dat indien voor het overeengekomen gebruik van de bedrijfsruimte een vergunning is vereist en die vergunning niet wordt verleend omdat dit in strijd zou zijn met de geldende wettelijke voorschriften voor de gehuurde bedrijfsruimte, die onmogelijkheid tot het verkrijgen van de vergunning een gebrek kan opleveren in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW. De verhuurder heeft immers een bedrijfsruimte verhuurd die niet geschikt is voor het beoogde, in de huurovereenkomst beschreven, gebruik.

Ontbinding huurovereenkomst gerechtvaardigd

Hiermee kan de verhuurder aan de huurder niet het huurgenot verschaffen dat de huurder op grond van de huurovereenkomst mocht verwachten. Hierdoor wordt de huurder rechtstreeks in haar bedrijfsvoering geraakt en wordt zijn belemmerd om een deel van haar beoogde bedrijfsactiviteiten en daarmee samenhangende omzet te realiseren, aldus het hof. Het hof acht deze tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
van de verhuurder ernstig genoeg om de ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen.

Advocaat huurrecht bij ontbinding huurovereenkomst

Wanneer sprake is van een voldoende ernstige tekortkoming in de nakoming van een huurovereenkomst, kan deze onder omstandigheden op verzoek van een van de partijen bij de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
door de rechter worden ontbonden. Hiervoor is vereist dat de tekortkoming zodanig is dat deze de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Een andere optie is om de huur op te schorten (al dan niet partieel).

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence