3 min lezen

Opschortingsrecht bij wanprestatie aannemer niet onbeperkt!

NL

Als een aannemer tekortschiet in zijn werk, dan mag de opdrachtgever in beginsel zijn betalingsverplichting opschorten. Maar dit opschortingsrecht Het recht van een schuldenaar de nakoming van zijn verbintenis op te schorten totdat de schuldeiser zijn opeisbare vordering op schuldenaar heeft voldaan.
» Meer over opschortingsrecht
opschortingsrecht
is niet onbeperkt. De Raad van arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
Arbitrage
voor de Bouw oordeelde onlangs dat de opschorting wel in verhouding moet staan tot het gebrek. Advocaat bouwrecht Marco Guit licht de arbitrale uitspraak toe.

 

 

Opdrachtgever schort betaling facturen op

In deze zaak had een aannemer een laadkuil gebouwd voor opdrachtgever. Er was discussie omtrent de kwaliteit ontstaan van deze laadkuil. De opdrachtgever wilde dat de aannemer herstel zou uitvoeren, maar de aannemer gaf niet thuis. Hierop schortte de opdrachtgever de betaling van de facturen op. In totaal liet hij bijna € 75.000 onbetaald. Dit was volgens de aannemer onredelijk. De aannemer heeft op zijn beurt zijn retentierecht Het recht van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar onder zich te houden totdat zijn vordering is voldaan.
» Meer over retentierecht
retentierecht
ingeroepen.

Bouwgeschil bij Raad van Arbitrage voor de Bouw

Het bouwgeschil rond de kwaliteit van de laadkuil en de over en weer ingeroepen opschortingsrechten, werd voorgelegd aan de Raad van Arbitrage. De Raad kende de opdrachtgever in verband met de gebrekkige kwaliteit van de laadkuil een schadevergoeding van ruim € 15.000 toe. De opdrachtgever kreeg op dit punt gelijk en was aldus ook gerechtigd om in verband met dit gebrek een gedeelte van de bouwsom op te schorten. Echter, de Raad merkte op dat de opdrachtgever bijna € 75.000 onbetaald had gelaten. Hij had volgens de Raad dus teveel opgeschort.

Retentierecht terecht ingeroepen door aannemer

De opdrachtgever had dus een groot gedeelte van de facturen ten onrechte opgeschort. Omdat de rechtsgrond voor deze opschorting ontbrak, schoot de opdrachtgever dus tekort. De aannemer kwam daarom een beroep op een retentierecht toe. De door de opdrachtgever gemaakte kosten (het verstrekken van een bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
ter beëindiging van het retentierecht), heeft hij aan zichzelf te wijten. Hij heeft geen recht op vergoeding van deze kosten.

Opschortingsrecht in redelijke verhouding tot tekortkoming

Een opschortingsrecht houdt in dat een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser bevoegd is de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt. Uit de uitspraak blijkt dat er een zekere beperking is gesteld aan de uitoefening van een opschortingsrecht. De opschorting moet in een zekere verhouding tot de openstaande vordering staan. Bij bouwovereenkomsten houdt dit dus -overdreven gezegd- in dat men niet voor het ontbreken van een stopcontact in een nieuwbouwwoning € 10.000 mag achterhouden.

Inroepen retentierecht niet zonder risico’s!

In dit geval had de aannemer met recht zijn retentierecht ingeroepen. Maar ook hierbij is het oppassen geblazen. Wordt een retentierecht te lichtvoetig of onterecht ingeroepen waardoor de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
schade lijdt, dan kan degene die ten onrechte een beroep op het retentierecht heeft gedaan, schadeplichtig worden gesteld.

Marco Guit

Marco

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence