3 min lezen

Opleveringsgebreken of schade? Denk aan de klachtplicht!

NL

Na een verbouwing ontstaat onenigheid over het betalen van de facturen. De opdrachtgever zegt dat er nog niet is opgeleverd en hij hierdoor schade heeft geleden. De bouwers eisen geld omdat er volgens hen wél is opgeleverd. Het werk is namelijk uitgevoerd en de opdrachtgever heeft niet (tijdig) geklaagd. Is er opgeleverd? Heeft de opdrachtgever tijdig aangegeven dat de boel niet in orde is? Advocaat bouwrecht Marco Guit licht het vonnis van de rechtbank toe.

Opdrachtgever: er is niet opgeleverd

Nadat aannemer X failliet gaat, maakt A het bouwproject af. A factureert € 12.623,70 aan de opdrachtgever, bestaande uit de 6e termijn van de aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
en het geleverde meerwerk Verrichtingen van de aannemer aan een werk die buiten het overeengekomen werk vallen.
» Meer over meerwerk
meerwerk
. De vordering die X op de opdrachtgever had, de eerste termijn van de aanneemsom (€ 15.000,-), heeft B overgenomen door een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
van cessie. Daarnaast vordert B nog € 4.249,44 van de opdrachtgever voor zijn arbeid. De opdrachtgever zegt dat er nog niet is opgeleverd en eist € 15.616,- als schadevergoeding en € 20.608,- voor de te late oplevering.

Is het werk opgeleverd?

A stelt dat er op 22 april 2011 is opgeleverd. De opleveringspunten zijn destijds direct verholpen. De opdrachtgever zegt dat de opleveringspunten nooit allemaal zijn verholpen. De rechter stelt vast dat de opdrachtgever pas in januari 2014 is teruggekomen op de opleveringspunten. Dit valt volgens de rechter niet binnen de redelijk termijn waarbinnen het werk goed- of afgekeurd had moeten worden. Het werk is dus stilzwijgend aanvaard en dus ook opgeleverd. De 6e termijn van de aanneemsom zal dus betaald moeten worden.

Vordering eerste termijn aanneemsom

B heeft een vordering van € 15.000,- op de opdrachtgever, betreffende de eerste termijn van de aanneemsom. B stelt dat de opdrachtgever nooit heeft geprotesteerd tegen deze factuur (ook niet tegen diens voorganger, het failliete bouwbedrijf X). De opdrachtgever heeft bij het sluiten van een aanneemovereenkomst met A in 2010 zelfs erkend dat hij nog een bedrag van € 15.000,- verschuldigd was aan X. Aannemer A heeft dit bedrag ook nooit zelf in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Opdrachtgever weigert betaling vanwege schade

De opdrachtgever geeft aan dat er slechts voor een kleine € 6.000,- werk is geleverd door X en er voor ongeveer hetzelfde bedrag schade is ontstaan tijdens de werkzaamheden. Daarnaast heeft hij wel degelijk schriftelijk geprotesteerd tegen de facturen en over de onopgeloste gebreken. Hij heeft namelijk drie brieven aan de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
van het failliete bouwbedrijf gestuurd.

Voldeed opdrachtgever aan klachtplicht?

In de drie brieven van de opdrachtgever aan de curator leest de rechter geen bezwaar ten aanzien van de factuur van € 15.000,- en ook geen melding van ontstane schade. Door hier jaren laten pas over te beginnen heeft de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn geklaagd over de onopgeloste gebreken of schade aan het werk, aldus de rechter. Ook heeft hij niet binnen een redelijke termijn aan B kenbaar gemaakt dat er slechts voor € 6000,- is gewerkt. Op grond hiervan is ook de factuur van € 15.000,- toewijsbaar.

Advocaat bij aanneemovereenkomst

Als een aannemer het gedane werk oplevert is het van groot belang dat er over en weer duidelijk en tijdig wordt gecommuniceerd over de opleveringsgebreken of ontstane schade. Er is sprake van een klachtplicht De plicht van een koper om tijdig een gebrek aan een gekochte zaak te melden bij verkoper.
» Meer over klachtplicht
klachtplicht
. Jaren later ergens op terugkomen valt niet binnen de redelijke termijn waarbinnen je dus verplicht bent klachten kenbaar te maken. Tijdig juridisch advies kan voorkomen dat u niet voldoet aan uw (klacht)verplichtingen. AMS Advocaten kan u adviseren bij aanneemovereenkomsten en helpt u graag bij conflicten of het voorkomen daarvan.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence