Wetsvoorstel Werk en Zekerheid: veranderingen bij flexibele arbeid

Eind 2013 is het nieuwe wetsvoorstel Werk en Zekerheid ingediend. In dit wetsvoorstel zijn onder meer hervormingsplannen ten aanzien van het ontslagrecht, flexibele arbeid en de WW opgenomen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt kort een aantal voorgenomen wijzigingen uit het wetsvoorstel allereerst op het gebied van flexibele arbeid.

 

 

Van tijdelijk naar vast arbeidscontract

De zogenoemde ketenbepaling regelt op dit moment de situatie bij elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten. Bij meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten wordt het vierde contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
een vast contract. Dit gebeurt ook als de maximumtermijn van drie jaar wordt overschreden. De huidige maximum termijn van drie jaar wordt in het wetsvoorstel teruggebracht naar twee jaar. Daarnaast wordt voorgesteld om overeenkomsten al als opvolgend aan te merken als tussen de opvolgende contracten een periode van zes maanden zit. Dit is momenteel drie maanden. Het wetsvoorstel beperkt op deze punten tot slot de mogelijkheid om bij cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
af te wijken.

Geen proeftijd of concurrentiebeding

Het wetsvoorstel omvat verder een voorstel om een proeftijd bij een arbeidscontract van ten hoogste zes maanden te verbieden. Nieuw is ook het voorgestelde verbod voor een concurrentiebeding in tijdelijke contracten. Er is wel een mogelijkheid tot uitzondering. Alleen als een werkgever in de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
gemotiveerd aangeeft welke zwaarwichtige bedrijfsbelangen een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
vereisen kan een uitzondering worden gecreëerd.

Aanzegtermijn bij aflopen arbeidsovereenkomst

De regering stelt tot slot een wettelijke aanzegtermijn van een maand voor bij het aflopen van (opvolgende) tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Een werkgever dient de werknemer in dat geval uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Indien sprake is een voortzetting dient een werkgever zijn werknemer ook over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet te informeren. Bovenstaande plannen maken onderdeel uit van het wetsvoorstel Werk en zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
Zekerheid
.

AMS Advocaten: gespecialiseerd in arbeidsrecht

AMS Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Wij kunnen zowel de werkgever als de werknemer adviseren op het gebied van het arbeidsrecht.

More in Arbeidsrecht
Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid: veranderingen in het ontslagrecht

Eind november vorig jaar is het nieuwe wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid ingediend. In dit wetsvoorstel zijn onder meer hervormingsplannen...

Close