2 min lezen

Verstoorde arbeidsverhouding: ontslag werknemer terecht?

NL

Een werknemer ontslaan vanwege een arbeidsconflict? Het komt regelmatig voor. Als er sprake is van een ernstig duurzaam verstoorde arbeidsverhouding kan een kantonrechter besluiten een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
te ontbinden. Als de verstoorde arbeidsverhouding te wijten is aan de werkgever, kan de werknemer een billijke vergoeding vorderen. Advocaat Sander Schouten, gespecialiseerd in ontslagrecht, bespreekt een recente arbeidszaak.

Advocaat bij ontslag

Een werkgever wil een werkneemster ontslaan wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Ze ligt niet goed in de groep en haar werk is onder de maat. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
van de advocaat toe. De werkneemster is het niet eens met deze beslissing en haar advocaat stelt hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
in.

Herstel arbeidsverhouding mogelijk?

Volgens de werkneemster was er geen sprake van een verstoorde arbeidsverhouding. Zij wordt uit hoofde van haar functie geacht te worden een kritische blik te hebben op de werkprocessen. Dat dit tot enige weerstand bij collega’s leidde, was te verwachten. Werkneemster stelt dat zij zelf onbeschoft is behandeld door haar collega’s. Volgens werkneemster is de werkgever verplicht te werken aan herstel van de arbeidsverhouding.

Werkneemster schuldig aan verstoorde arbeidsverhouding

Het hof passeert dit verweer. Uit de feiten blijkt dat werkneemster juist zelf debet is aan de verstoorde arbeidsverhouding. Werkgever heeft klachten van werkneemster over de incidenten met collega’s serieus in behandeling genomen. Het feit dat werkneemster deze inspanningen niet waardeert geeft juist blijkt van de verstoorde arbeidsverhouding.

Functioneren werknemer ondermaats

Daarnaast heeft werkgever herhaaldelijk aan werkneemster aangegeven niet tevreden te zijn met haar functioneren. Hierop heeft werkneemster onvoldoende verbetering laten zien. Het  hof rekent de werkneemster aan dat zij onvoldoende blijk van zelfreflectie heeft gegeven. Ook die houding maakt een verdere constructieve voortzetting van de arbeidsovereenkomst onmogelijk.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Het hof is met de Kantonrechter van oordeel dat er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding en dat van werkgever niet kan worden gevergd dat zij de arbeidsovereenkomst in stand laat. Het hof is van oordeel dat werkneemster zelf het belangrijkste aandeel heeft gehad in het ontstaan van de verstoorde arbeidsverhouding. Daarom krijgt zij dan ook geen billijke vergoeding toegewezen.

Rechtspraak verstoorde arbeidsverhouding

De rechtspraak op het gebied van verstoorde arbeidsverhouding is talrijk: het hangt echt van de omstandigheden van het geval af of er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Een rechter zal onderzoeken of de arbeidsrelatie duurzaam verstoord is waarbij ook wordt meegewogen of herstel mogelijk is wellicht middels een mediation traject. Dit betekent dus dat een rechter soms kan oordelen dat partijen eerst maar eens moeten kijken of zij er samen nog uitkomen voordat een ontslagverzoek wordt toegewezen. Een verstoorde arbeidsverhouding wordt dus niet zomaar aangenomen als ontslaggrond.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence