3 min lezen

Ontslag lerares na 35 jaar dienstverband door verstoorde arbeidsrelatie?

NL

Een lerares op een lagere school is al ruim 35 jaar in dienst bij haar werkgeefster. Werkgeefster vindt echter dat de lerares niet goed functioneert. Zij wil de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met haar ontbinden en wel op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Hoe oordeelt de rechter over dit verzoek? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de zaak toe.

 

 

Werkgeefster kritiek op functioneren lerares

Aanleiding van het geschil was het volgende. Werkgeefster had kritiek op de negatieve non-verbale reacties van de lerares tijdens gesprekken met ouders, collega’s en kinderen. Sinds enkele jaren heeft werkgeefster middels coaching en begeleiding geprobeerd deze negatieve houding van lerares te veranderen. Dit heeft volgens werkgeefster onvoldoende resultaat opgeleverd. Zij heeft de lerares overgeplaatst naar een andere school binnen haar organisatie.

Verzoek tot ontbinding wegens g-grond

Hier is de lerares buiten haar medeweten door de leidinggevende ziek gemeld (“vrijgesteld van werk”). Voorstellen van werkgeefster om tot een minnelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen zijn door de lerares afgewezen. Werkgeefster heeft toen de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van de “g-grond”: een verstoorde arbeidsrelatie.

Werkgeefster geen vertrouwen in functioneren lerares

Werkgeefster voert aan dat zij het vertrouwen in de professionele kwaliteiten van de lerares verloren heeft en dat de professionele samenwerkingsrelatie tussen partijen verstoord en compleet uitzichtloos is. Ondanks diverse trajecten is de lerares niet in staat gebleken haar functioneren te verbeteren, aldus de werkgeefster. De lerares betwist echter dat er sprake was van disfunctioneren. Zij meent dat zij zich min of meer gedwongen werd aan die trajecten medewerking te verlenen.

Voortduren arbeidsovereenkomst kan niet worden gevergd?

De kantonrechter overweegt dat de discussie over de vraag of er sprake is van disfunctioneren achterwege kan blijven. Werkgeefster heeft immers “disfunctioneren werknemer” niet aan haar ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
ten grondslag gelegd, doch enkel verstoorde arbeidsrelatie. Een ontbinding op deze grond kan worden toegewezen als de verstoorde verhouding tussen partijen van dien aard is dat van werkgeefster in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Grond onvoldoende door werkgeefster onderbouwd

In dit geval oordeelt de kantonrechter dat hier geen sprake is van een zodanig verstoorde verhouding dat ontbinding redelijk is. Werkgeefster stelt dat er na de overplaatsing van de lerares opnieuw problemen zijn ontstaan en dat zij daarom geen vertrouwen meer heeft in de lerares. Deze stelling is volgens de kantonrechter onvoldoende onderbouwd. Uit niets blijkt dat er sprake is van disfunctioneren en bovendien heeft de lerares verwezen naar enkele (zeer) positieve beoordelingen van haar functioneren op de nieuwe school.

Vonnis: geen sprake van verstoorde arbeidsrelatie

De lerares is thans 60 jaar oud en de kans dat zij na beëindiging van de arbeidsovereenkomst ander werk zal vinden, is uiterst gering. De lerares ziet echter mogelijkheid om de arbeidsverhouding voort te zetten. Er zijn immers voldoende mogelijkheden haar te herplaatsen bij een andere school van werkgeefster. Niet is komen vast te staan dat de arbeidsverhouding met werkgeefster dusdanig is verstoord dat van haar in redelijkheid niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence