Verstoorde arbeidsverhouding door werkgever: billijke vergoeding?

Van een werknemer mag worden verwacht dat hij voldoet aan de vereisten die bij zijn functie horen. Doet hij dit niet dan kan dit tot demotie en -onder omstandigheden- ontslag leiden. Maar mag een werkgever ook eisen stellen aan een werknemer die horen bij een hogere functie dan zijn formele functie? Deze vraag was de kern van een arbeidsconflict tussen Capgemini en een werknemer die reeds 42 jaar in dienst was. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de interessante uitspraak van de kantonrechter.

Disbalans tussen loon en marktwaarde werknemer

Aanleiding van het geschil was het volgende. In het kader van een regulier kalibratieproces bij Capgemini was geconstateerd dat er disbalans was tussen enerzijds de beloning van de werknemer en anderzijds zijn marktwaarde. Plat gezegd, de goede man verdiende meer dan hij op basis van zijn functie (als consultant) zou behoren te verdienen. Althans, dat vond Capgemini. Om deze disbalans op te heffen bood zij de werknemer eerst een salarisverlaging aan. Dit voorstel werd vanzelfsprekend afgewezen.

Gedwongen promotie naar Senior Consultant

Vervolgens stelde Capgemini een plan van aanpak op met als doel de marktwaarde van de werknemer te verhogen. Capgemini meende dat de werknemer voortaan moest voldoen aan de eisen van Senior Consultant. Het door hem genoten salaris behoorde namelijk bij deze functie. De werknemer voldeed echter niet aan de eisen die bij deze functie behoorde en werkte ook niet mee aan ontwikkeling. Vanwege de druk die hem opeens werd opgelegd, raakte de werknemer overspannen en kwam ziek thuis te zitten.

Ontbinding arbeidscontract door verstoorde arbeidsrelatie

Capgemini diende een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst in. Op grond van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie wees de kantonrechter dit verzoek toe. De kantonrechter was van mening dat de werknemer geen verwijt kon worden gemaakt en kende aldus een transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
toe. De werknemer had echter ook een billijke vergoeding gevorderd. Een billijke vergoeding is een aanvullende vergoeding die kan worden toegewezen indien de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Rechter: werkgever heeft verwijtbaar gehandeld

Werknemer had zijn werkzaamheden als consultant immers goed uitgevoerd. De ontwikkeling die Capgemini echter van werknemer vereiste had te maken met de promotie naar Senior Consultant die Capgemini werknemer oplegde in het kader van het opheffen van de zogenaamde disbalans. Hier wring volgens de rechter de schoen. De functie die een werknemer bekleed, de bedongen arbeid, is een arbeidsvoorwaarde die de werkgever niet eenzijdig mag en kan wijzigen. Dit heeft Capgemini wel getracht: zij eiste van de werknemer ontwikkelingen behorende bij de promotie die werknemer nimmer heeft geaccepteerd of gewenst.

Arbeidsrecht advocaat bij vordering billijke vergoeding

Capgemini heeft hardnekkig en blijvend een onjuist standpunt ingenomen en ten onrechte de druk op de werknemer opgevoerd hetgeen tot ernstige stressklachten heeft geleid. Gezien voorgaande wijst de kantonrechter een billijke vergoeding toe van € 40.000. Deze vergoeding staat volgens de rechter in relatie tot de ernst van het verwijtbaar handelen van Capgemini. 

More in Arbeidsrecht
advocaat arbeidsrecht
Anti-ronselbeding: wanneer is er sprake van overtreding?

Werkgevers kiezen er steeds vaker voor om in arbeidscontracten een anti-ronselbeding op te nemen. Hierin wordt het een werknemer verboden...

Close