3 min lezen

Opzegging managementovereenkomst van directeur: AMS legt uit!

NL

Na herstel van ziekte wil een directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
terugkeren naar zijn werk. De vennootschap heeft echter een andere bestuurder aangesteld en zegt de managementovereenkomst eenzijdig op. De directeur start een kort geding. Heeft dit kort geding over opzegging van de managementovereenkomst kans van slagen? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de uitspraak toe.

Statutair bestuurder

De directeur in kwestie was conform de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van de onderneming benoemd als statutair bestuurder. Daarnaast was met de directeur een managementovereenkomst gesloten. Vanwege ernstige ziekte is de directeur uitgevallen. In overleg is hij door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van Aandeelhouders ( algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
) eervol ontslagen. Zo kon een andere bestuurder worden benoemd die de directeur (tijdelijk) zou vervangen. Afgesproken werd wel dat de directeur na herstel weer zijn bestuurstaken kon hervatten. De managementovereenkomst liep in gewijzigde vorm door.

Opzegging managementovereenkomst

Het herstel liet langer op zich wachten dan gedacht. De directeur keerde uiteindelijk terug maar niet in de rol van bestuurder. Toen er een conflict ontstond over de wijze waarop de onderneming werd bestuurd door het nieuwe management, heeft de vennootschap de managementovereenkomst opgezegd.

AVA benoemt en ontslaat bestuurder

In het kort geding overweegt de Voorzieningenrechter dat het enkele feit dat de directeur is hersteld van ziekte niet betekent dat hij automatisch weer mag/kan terugkeren als statutair bestuurder. Immers, deze benoeming is aan de AVA voorbehouden en die heeft hierover geen besluit genomen.

Beperkende werking redelijkheid en billijkheid

De directeur wijst op de terugkeer afspraak die tussen partijen is gemaakt. Die moet toch worden nagekomen? De rechter vindt van niet en past de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
toe: gezien de omstandigheden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de in 2012 gemaakte afspraken nog door de vennootschap moeten worden nagekomen.

Omstandigheden in voordeel van vennootschap

Zo wijst de rechter erop dat het herstel veel langer heeft geduurd dan voorzien. In de tussentijd is de wijze waarop de onderneming wordt bestuurd grondig gewijzigd en is er een managementteam aangesteld. Tot slot is de verhouding tussen de directeur enerzijds en de vennootschap en het (nieuwe) managementteam anderzijds ernstig verstoord. Het belang van de vennootschap om af te wijken van de afspraken prevaleert in dit geval.

Eenzijdige opzegging managementovereenkomst

Vervolgens stelt de directeur dat de managementovereenkomst niet zomaar eenzijdig kan worden opgezegd. Maar ook op dit punt haalt de directeur bakzeil. Een managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht. Geen arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Waar in een arbeidsrelatie de werknemer wordt beschermd tegen eenzijdige opzegging, geldt deze bescherming in de regel niet bij de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
. Op grond van de contractbepalingen staat het partijen vrij de managementovereenkomst te allen tijde tussentijds op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van zes maanden in acht moet worden genomen.

Geen arbeidsrechtelijke bescherming directeur

Volgens de directeur moet aansluiting worden gezocht bij een bepaling van de statuten waarin staat dat bij het wijzigen van bepaalde arbeidsovereenkomsten de goedkeuring van de AVA nodig is. De rechter overweegt dat analoge toepassing van deze bepaling niet aan de orde is. Nogmaals, het betreft in casu geen arbeidsovereenkomst. Partijen hebben nota bene benadrukt in de managementovereenkomst dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Kortom, de vennootschap is bevoegd eenzijdig de managementovereenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Enige (afgeleide) arbeidsrechtelijke bescherming komt de directeur niet toe.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence