Werknemer tussen wal en schip bij onduidelijkheid overgang van onderneming

Bij een overgang van onderneming genieten de werknemers een zekere mate van bescherming. De arbeidsovereenkomsten gaan namelijk van rechtswege over op de nieuwe eigenaar van de onderneming. Dit wordt dus automatisch de nieuwe werkgever. Maar als werknemer heb je een probleem als er discussie bestaat over deze overgang. Wie moet je dan aanspreken als er geen loon meer wordt betaald? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt een recent arrest hierover.

Staking loonbetaling werkgever

In deze zaak had een werknemer een arbeidscontract bij Match. De werknemer kreeg op een gegeven moment niet meer betaald. Toen hij zich tot Match wendde, werd hij verwezen naar het bedrijf Labourflex. Die had de onderneming overgenomen, aldus Match. Maar bij Labourflex kreeg de werknemer te horen dat er helemaal geen sprake was van een overgang van onderneming. Hij moest juist bij Match zijn voor zijn loon. Een klassiek geval van kastje naar de muur.

Kort geding tegen beide partijen

De advocaat van de werknemer nam de enige juiste maatregel: hij dagvaardde beide ondernemingen in kort geding. De Voorzieningenrechter veroordeelde in een vonnis Match tot betaling van het loon. Match ging in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. 

Arbeidsovereenkomst van rechtswege overgegaan

Het hof stelt voorop dat Match de aanspraak van werknemer op loon niet heeft betwist. Het enige verweer van Match is dat de rechten en verplichtingen van Match die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
volgens artikel 7:663 BW van rechtswege zijn overgegaan op Labourflex. 

Hoge mate van aannemelijkheid

Labourflex heeft geweigerd om de loonbetalingsverplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst na te komen. Bij deze stand van zaken komt de loonvordering van werknemer op Match naar het oordeel van het hof voor toewijzing in aanmerking. Dit is alleen anders als Match in dit hoger beroep in hoge mate aannemelijk maakt dat haar verweer steek houdt. 

Nadelige bewijspositie werknemer

Daarbij is van belang dat werknemer op eenvoudige wijze, in der minne of in een procedure, betaling van zijn loon moeten kunnen krijgen. Deze eis is volgens het hof gerechtvaardigd omdat werknemers voor hun levensonderhoud van hun loon afhankelijk zijn. Het is onaanvaardbaar dat zij wat betreft hun loonaanspraken tussen wal en schip vallen omdat Match en Labourflex naar elkaar wijzen. De werknemer verkeert daarbij ook nog in een nadelige informatiepositie omdat hij niet precies weet wat er tussen die partijen is afgesproken.

Geen overgang van onderneming

Het hof is van oordeel dat de overgang van onderneming niet met de vereiste hoge mate van aannemelijkheid vast is komen te staan. Het is onvoldoende duidelijk geworden dat het overgrote deel van de werknemers van Match naar Labourflex is overgegaan. Ook heeft Match te weinig concrete informatie gegeven over de (mondelinge) overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
die volgens Match aan de “overgang van onderneming” ten grondslag zou liggen. Kernelementen zoals de datum van de overgang, welke werknemers nu precies wel, en welke niet zouden overgaan en de prijs waarvoor de onderneming is overgegaan, zijn door Match niet of onvoldoende opgehelderd. Match blijft daarom aansprakelijk voor de loonbetaling.

More in Arbeidsrecht
vechtpartij dringende reden ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet voor agressieve werknemer terecht?

Een werknemer begint een vechtpartij met een collega op de werkvloer. Volgens de werkgever onacceptabel gedrag en ontslag op staande...

Close