Martinair moet piloten toch winstuitkering geven

De piloten van Martinair hebben bij de kantonrechter een vordering tegen Martinair ingesteld. Zij eisen nakoming van de winstdelingsverplichting die in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
is neergelegd. Martinair vindt dat dit beroep op de winstuitkering onredelijk en onaanvaardbaar is. Hoe beoordeelt de kantonrechter een dergelijke claim? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten ligt de zaak toe.

CAO winstdeling Martinair

In deze zaak ging het om de vraag of de piloten recht hadden op uitbetaling van een winstdeling over 2013. In de CAO 2012-2013 is tussen Martinair en de piloten overeengekomen dat de werknemers meedelen in de winst van de werkgever. De uitkeringsdatum is vastgesteld op 1 mei van het jaar volgend op het boekjaar Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.
» Meer over boekjaar
boekjaar
. In 2013 heeft Martinair 22 miljoen euro winst gemaakt. In de CAO is voorts bepaald dat de werknemer op 1 mei 2014 (datum uitkering) nog in dienst moeten zijn van Martinair. Martinair heeft geen enkele winstuitkering gedaan.

Martinair verliesgevend vanaf 2007

Van belang is voorts dat Martinair in de jaren voorafgaand aan 2013 steeds verliesgevend is geweest. Zij heeft verschillende bedrijfswijzigingen doorgevoerd. Sinds 2008 is Martinair 100% dochter van KLM. Daarnaast heeft Martinair met KLM en de pilotenvakbond VNV in 2013 een akkoord gesloten. Hierin was afgesproken dat alle vliegers van Martinair per 1 januari 2014 in dienst zouden treden bij KLM. In het akkoord is tevens bepaald dat er geen sprake is van overgang van onderneming.

Akkoord KLM indiensttreding piloten Martinair

Martinair voerde in de procedure aan dat zij, op grond van het met KLM gesloten akkoord, er vanuit ging dat zij geen piloten meer in dienst zou hebben op 1 mei 2014 en dat er dus nimmer tot een winstdeling zou hoeven worden overgegaan. Echter, tussen de piloten en Martinair/KLM ontstond een geschil met betrekking tot het akkoord. Volgens de piloten was er wel degelijk sprake van overgang van onderneming. Deze discussie heeft ertoe geleid dat het akkoord eenzijdig is opgezegd door VNV. Dit geschil loopt nog, maar de piloten zijn -vooralsnog- in dienst van Martinair gebleven.

Recht op winstdeling niet onaanvaardbaar

De kantonrechter overweegt dan ook dat zij uit hoofde van de toepasselijke CAO recht hebben op winstdeling, ook al had Martinair deze situatie niet voorzien. Er zijn geen omstandigheden door Martinair aangevoerd die maken dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is om nakoming van de winstdelingsregeling te verlangen. Dat Martinair na het winstgevende jaar 2013 opnieuw verliesgevend is geworden doet hier niet aan af. Bovendien is die verliesgevendheid het gevolg van de eigen keuze van Martinair om een ingrijpende reorganisatie door te voeren.

Advocaat arbeidsrecht bij geschillen

De piloten krijgen aldus de (maximale) winstuitkering van € 4.537,80 aan bruto winstdeling toegekend, vermeerderd met 25% wettelijke verhoging. Een positief resultaat voor de vliegers. Echter, onder de eisers bevond zich ook een groep piloten die lopende de rechtszaak eieren voor hun geld hebben gekozen en een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
hebben gesloten ter beëindiging van hun dienstverband. In deze overeenkomsten is bepaald dat de werknemer en Martinair elkaar over en weer finale kwijting verlenen. De rechter is het met Martinair eens dat ook het beroep op de winstuitkering hiermee is prijsgegeven. De vordering wordt ten aanzien van deze groep dan ook afgewezen.

Meer in Arbeidsrecht
Ontbinding arbeidsovereenkomst door diefstal echtgenoot?
Ontbinding arbeidsovereenkomst door diefstal echtgenoot?

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen nadat ontdekt werd dat hij zich jarenlang schuldig maakte aan verduistering. Zijn echtgenote...

Sluiten