4 min lezen

Koerier mishandeld: DHL als werkgever aansprakelijk?

NL

In een recente uitspraak vordert een voormalig koerier van DHL bij de rechtbank Rotterdam schadevergoeding wegens mishandeling van een klant van DHL waar de koerier een pakketje afleverde. De rechtbank draagt DHL op om gegevens in het geding te brengen om deze vordering te beoordelen. Arbeidsrecht advocaat Lennard Noordzij legt uit.

Koerier naar spoedeisende hulp

De koerier (de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
) is in dienst geweest van DHL. De werkzaamheden van de koerier bestonden onder meer uit het bezorgen en terughalen van DHL-pakketten bij particulieren thuis. In verband met deze werkzaamheden diende de koerier in december 2015 een pakketje af te leveren in Rotterdam bij een klant van DHL (ook gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
in deze procedure). Hierbij is tussen de koerier en de klant een incident voorgevallen. Als gevolg hiervan heeft de koerier letselschade opgelopen en is zij direct na het incident naar de spoedeisende hulp gegaan.

Vermeende mishandeling

De koerier deed aangifte van mishandeling door de klant in kwestie. De koerier stelt dat zij een pakket wilde bezorgen, maar dat de klant de deur niet open deed. Nadat de koerier wegliep, is de klant achter haar aangekomen, heeft het pakket uit handen van de koerier proberen te trekken en heeft de koerier aan haar haren getrokken, gestompt, tegen een auto gegooid en een knietje gegeven. Een getuige verklaarde dat hij dit zag gebeuren en dat het leek alsof de klant dit deed uit blinde razernij.

Strafzaak en vordering

De klant is voor het incident strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak voorwaardelijk geseponeerd, waarbij als voorwaarde werd gesteld dat de klant aan de koerier een schadebedrag van € 1.050,07 diende te betalen. De klant heeft dit gedaan.

Zorgplicht van de werkgever

In deze procedure heeft de koerier de klant, DHL en de aansprakelijkheidsverzekeraar van DHL aansprakelijk gesteld voor de door haar als gevolg van het incident geleden schade. De rechtbank oordeelt dat tussen de koerier en DHL ter discussie staat of DHL haar zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
als werkgever heeft geschonden. In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is de zorgplicht van de werkgever geregeld. De essentie van het artikel is dat een werkgever verplicht is om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn functie.

Schending zorgplicht, geen adequate nazorg

De koerier stelt dat zij schade leed bij de uitoefening van haar functie en dat DHL als werkgever haar zorgplicht heeft geschonden. Er zijn door DHL uitsluitend til-instructies gegeven. DHL heeft onvoldoende werkinstructies en cursussen gegeven met het oog op het omgaan met confrontaties c.q. agressie-incidenten van (particuliere) ontvangers van pakketten. DHL heeft in dat kader nagelaten al het nodige te ondernemen om te bewerkstelligen dat een werknemer wordt beschermd in het geval sprake is van een risico-adres. Daarnaast is volgens de koerier door DHL geen adequate nazorg verleend, zoals neergelegd in de Arbeidsomstandighedenwet De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen.
» Meer over arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenwet
, met als gevolg dat de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
van de koerier niet is verlengd vanwege (blijvende) arbeidsongeschiktheid.

Mishandeling tijdens werkzaamheden?

DHL zegt dat het incident niet heeft plaatsgevonden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden van de koerier. De rechtbank passeert dit verweer. Het bezorgen van pakketten brengt met zich mee dat de bezorger, zoals de koerier, veel onderweg is. Inherent aan deze werkzaamheden is dan ook dat de bezorger niet één vaste werklocatie heeft, maar verschillende locaties aandoet om het werk te kunnen verrichten. Ook is op grond van de beschikbare medische stukken voldoende komen vast te staan dat de koerier tijdens het verrichten van haar werkzaamheden in ieder geval in enige mate schade heeft geleden.

Zorgplicht DHL

Ook behandelt de rechtbank de zorgplicht van DHL. Zij overweegt dat op grond van de wet, de koerier dient te stellen en zo nodig te bewijzen dat zij tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden schade heeft geleden. In het algemeen zal daartoe voldoende zijn dat komt vast te staan dat het ongeval haar is overkomen op de werkplek. De juiste, exacte toedracht van het ongeval hoeft zij daarbij niet te stellen.

DHL moet informatie aandragen

De rechtbank oordeelt dat zij de vraag of DHL aan haar zorgplicht heeft voldaan, nog niet kan beantwoorden. Zij heeft meer informatie nodig. De rechter draagt DHL daarom op om de volgende stukken in het geding te brengen:
1. de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
2. de stukken die betrekking hebben op het verstrekken van instructies omtrent klantvriendelijkheid aan haar werknemers;
3. alle andere relevante stukken die betrekking hebben op het creëren van een veilige werkomgeving voor haar werknemers.

Advocaat arbeidsrecht

DHL zal dus over de brug moeten komen met informatie over hoe zij omgaat met haar koeriers en welke maatregelen zij neemt om incidenten als het onderhavige te voorkomen. De rechtbank zal vervolgens beoordelen of DHL voldoende maatregelen heeft getroffen om incidenten als deze te voorkomen.

Wordt vervolgd.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence