3 min lezen

Belemmeringsverbod bij detachering: hoe zit het?

NL

In een recent arbeidsgeschil stond de vraag centraal of een voormalig gedetacheerde arbeidskracht was gehouden aan het concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
dat in het detacheringscontract was opgenomen. De ex-gedetacheerde deed een beroep op het belemmeringsverbod dat in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs is opgenomen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit wat het belemmeringsverbod inhoudt.

 

WAADI: terbeschikkingstelling arbeidskrachten

Het Hof stelde in deze zaak allereerst vast of voldaan was aan de criteria voor toepassing op de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (afgekort WAADI). Deze voorwaarden zijn als volgt:

 1. er moet sprake zijn van het ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
  » Meer over beschikking
  beschikking
  stellen van arbeidskrachten;
 2. tegen vergoeding;
 3. aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van arbeid, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
  » Meer over arbeidsovereenkomst
  arbeidsovereenkomst
  .

 

Verrichten van arbeid onder toezicht en leiding van derde

Het Hof meende dat aan de criteria was voldaan. De werknemer in kwestie was jarenlang tegen een vergoeding gedetacheerd door de intermediair als verpleegkundige bij een huisartsenpost. Volgens de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen de intermediair en de huisartsenpost (de inleenovereenkomst) werd de zorgprestatie door de arbeidskracht uitgevoerd op basis van instructie van de huisartsenpraktijk. De huisarts bepaalde de taken en de arbeidskracht was niet eindverantwoordelijk. Er was dus sprake van het verrichten van arbeid onder toezicht en leiding van de derde en de WAADI was van toepassing.

Concurrentiebeding strijdig met belemmeringsverbod?

Vervolgens is de vraag of het concurrentiebeding dat is opgenomen in het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
tussen de arbeidskracht en de intermediair in strijd is met het belemmeringsverbod. In artikel 9a van de WAADI is bepaald dat een intermediair geen belemmeringen mogen opwerpen voor het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht en de derde aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld.  Elk beding dat in strijd is met dit belemmeringsverbod is nietig.

Concurrentiebeding beperkt vrijheid arbeidskracht

Een concurrentiebeding dient in beginsel te worden beschouwd als een strijdig beding. Immers, het doel van een concurrentiebeding is het beperken van de vrijheid van een arbeidskracht om na einde van de bemiddeling door de intermediair in dienst te treden bij een vroegere opdrachtgever. In deze zaak ligt het echter iets anders. De arbeidskracht wilde niet van zijn concurrentiebeding af, omdat hij een arbeidsovereenkomst wilde aangaan met de huisartsenpraktijk. Hij wilde als zzp-er verder gaan. In dat geval komt de arbeidskracht volgens het Hof geen beroep op het belemmeringsverbod toe. De arbeidskracht is dan ook aan het concurrentiebeding gebonden.

AMS arbeidsrecht advocaat bij inlening

Er zijn in het verleden nogal wat misstanden aan de kaak gesteld bij de uitzending van arbeidskrachten. Om de positie van uitzendkrachten te versterken zijn er regels opgesteld waaraan de intermediair zich moet houden in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs. In deze wet is onder meer bepaald dat een werkgever de werknemer dezelfde lonen en vergoeding moet betalen als de inlener aan zijn eigen werknemers in gelijk(waardig)e functies. Voor meer vragen over de regels voor intermediairs en uitzendbureaus kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence