4 min lezen

Belangenafweging bij overtreding concurrentiebeding

NL

Een werknemer van bedrijf A verkast naar bedrijf B. Bedrijf A stelt dat de werknemer het concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
overtreedt, aangezien bedrijf B in precies dezelfde branche werkzaam is en de werknemer dezelfde werkzaamheden verricht. Is het concurrentiebeding nog van kracht en welke belangen worden tegen elkaar afgewogen? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht het vonnis van de rechtbank toe.

 

Werkgever eist schadevergoeding na overtreding concurrentiebeding

Vanaf 1 mei 2012 is de werknemer in dienst als administratief medewerker bij een bliksembeveiligingsinstallatiebedrijf (bedrijf A). Hij zegt zijn contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
per 31 januari 2017 op en gaat per 11 april 2017 aan de slag bij bedrijf B, een concurrent van A. De ex-werkgever wijst de werknemer op zijn concurrentiebeding (artikel 7:653 BW), vordert het staken van de werkzaamheden en betaling van een voorschot van € 5.000,- aan reeds verbeurde boetes.

Concurrentiebeding opgenomen in arbeidsovereenkomst?

Ten eerste stelt de werknemer dat het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeengekomen had moeten worden, aangezien het alleen opgenomen was in zijn twee tijdelijke contracten en hij daarna bij de werkgever is blijven werken. De rechter gaat hier niet in mee. De tweede arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
is stilzwijgend verlengd, inclusief concurrentiebeding. De werknemer heeft hier ook nooit tegen geprotesteerd.

Concurrentiebeding vervallen door functiewijziging?

Ten tweede stelt de werknemer dat het concurrentiebeding is komen te vervallen doordat zijn functie is gewijzigd. De rechter stelt dat, ondanks dat er sprake is van een verruiming van de werkzaamheden, een verhoging van het loon (conform de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
) en een vergoeding voor het rijden van een bedrijfsauto, dit niet voldoende is om aan te nemen dat de functie inhoudelijk dusdanig gewijzigd is dat het concurrentiebeding zou moeten komen te vervallen.

Einde arbeidsovereenkomst te wijten aan voormalige werkgever?

Ten derde stelt de werknemer dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de werkgever te wijten valt. Hij wilde namelijk hogerop en meer verdienen, hetgeen de werkgever niet akkoord vond. De rechter stelt dat dit onvoldoende is om een beroep te kunnen doen op artikel 7:653 lid 3 BW (onbillijke benadeling werknemer bij bescherming werkgever).

Belangenafweging werkgever vs werknemer

De rechter weegt de belangen van de werkgever en de werknemer tegen elkaar af. De werkgever stelt dat de werknemer op de hoogte is van alle ins en outs van de werkgever en dus over belangrijke informatie beschikt. Daarnaast doet bedrijf A precies hetzelfde als bedrijf B en hebben zij dezelfde klanten. De werknemer stelt daar tegenover dat hij door het beding belemmerd wordt in het vinden van werk.

Concurrentiebeding blijft in stand: boete voor werknemer

De rechter stelt vast dat de werknemer de arbeidsovereenkomst zelf heeft beëindigd, het concurrentiebeding slechtst geldt voor zeer specifiek werk en slechts voor één jaar. Daarnaast heeft de werknemer tussen 1 februari en 11 april óók bij een andere werkgever gewerkt. De rechter komt tot de slotsom dat het concurrentiebeding in stand dient te blijven en de werknemer op grond van het beding een boete moet betalen (€ 1.500,- per overtreding en € 50,- per dag dat de overtreding voortduurt). De rechter veroordeelt de werknemer dan ook tot betaling van een voorschot van € 5.000,- aan reeds verbeurde boetes.

Aansprakelijkheid concurrentiebeding voor nieuwe werkgever?

A stelt ook de nieuwe werkgever aansprakelijk voor de schade. Hij vordert dat de werknemer niet bij de nieuwe werkgever mag werken totdat het concurrentiebeding is geëindigd (een jaar na uitdiensttreding). Volgens de rechter is de nieuwe werkgever alleen aansprakelijk als hij wist van het concurrentiebeding, profiteert van de inbreuk die hierop gemaakt wordt en er sprake is van financieel nadeel voor de ex-werkgever. De rechter concludeert dat hiervan sprake is en wijst het verbod op arbeid toe.

Advocaat geeft advies bij concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beschermt de werkgever en is voor de werknemer soms belemmerend. Het komt geregeld voor dat een concurrentiebeding onevenredig zwaar drukt op de werknemer en bij een rechter niet in stand blijft. Handelen zonder eerst juridisch advies in te winnen, kan je duur komen te staan, zoals de werknemer in bovenstaande casus heeft ondervonden. AMS Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidsrecht en concurrentiebedingen en adviseert u graag bij het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met een concurrentiebeding.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence