Enkele publicaties van AMS Advocaten op Z24.nl

AMS advocaat Thomas van Vugt is sinds 2008 als expert verbonden aan business site Z24 en heeft in de afgelopen jaren over tal van juridische onderwerpen gepubliceerd. In dit blog een greep uit die publicaties.

 

 

 

Burnout werknemer, werkgever aansprakelijk?

In een rechtszaak die vorig jaar diende bij het Gerechtshof Den Bosch stelde een werkneemster zich op het standpunt dat de te hoge werkdruk binnen het bedrijf de oorzaak was van haar burn-out, waardoor zij arbeidsongeschikt is geraakt. En met succes. Het Hof vindt dat er op werkgevers een zelfstandige onderzoeksplicht rust om na te gaan of de werkzaamheden in gemiddeld veertig uur per week kunnen worden uitgevoerd. Het Hof verwijst in dit kader naar artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek waarin de zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
van de werkgever is vastgelegd.

Volmacht voor onbevoegde werknemer

Zonder volmacht is een werknemer niet bevoegd om voor het bedrijf contracten te tekenen. Maar als zo’n onbevoegde werknemer dat toch doet, dat kan het goed zijn dat bedrijf vast zit aan die transactie. In dit artikel een aantal handige tips voor ondernemers om dit te voorkomen.

Koopoptie voor huurder van bedrijfsruimte

Er zijn flinke juridische valkuilen als je als huurder later koper van een bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
wilt worden, zo blijkt uit de rechtspraak op dit punt. Hoe zien die eruit en, belangrijker nog, hoe omzeil je die? Allereerst is de formulering van zo’n afspraak van essentieel belang. Er zijn namelijk verschillende manieren om een kooprecht vorm te geven. En het scheelt nogal of er sprake is van een koopoptie Het onherroepelijke aanbod van de verhuurder om met de huurder een koopovereenkomst te sluiten terzake van het gehuurde zodra de huurder deze optie inroept.
» Meer over koopoptie
koopoptie
of van een voorkeursrecht De verplichting van verhuurder het gehuurde eerst aan huurder aan te bieden als verhuurder tot verkoop besluit over te gaan.
» Meer over voorkeursrecht
voorkeursrecht
van koop (‘right of first refusal’). Bij een koopoptie is er sprake van een onherroepelijk aanbod van de verhuurder. Als de huurder dat aanbod aanvaardt, dus de koopoptie inroept, komt een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
tot stand. Een voorkeursrecht van koop gaat minder ver.

De (on)macht van een incassobureau

Een incassobureau is niet hetzelfde als een gerechtsdeurwaarderskantoor en mag zelf geen beslag leggen. Een incassobureau kan je eigenlijk alleen maar aanmaningen sturen en proberen om een betalingsregeling te treffen. Als je er met het bureau niet uitkomt, dan zal er een gerechtsdeurwaarder Een openbaar ambtenaar met bijzondere bevoegdheden ten aanzien van de inleiding van procedures en tenuitvoerlegging van vonnissen.
» Meer over gerechtsdeurwaarder
gerechtsdeurwaarder
of een advocaat ingeschakeld moeten worden.

Mag je in reclame vergelijken met de concurrent?

Dagelijks worden we in de media geconfronteerd met ondernemers die hun product vergelijken met de concurrentie. We noemen dit vergelijkende reclame. Dat soort reclame is toegestaan, maar wel onder een aantal voorwaarden. De spelregels zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse Reclame Code. De meest in het oog springende voorwaarde is dat vergelijkende reclame niet misleidend mag zijn. Dat betekent dat de reclame geen onjuiste of onvolledige informatie mag bevatten. Daarnaast mag je alleen controleerbare kenmerken met elkaar vergelijken. Denk aan zaken als betrouwbaarheid, prijs en veiligheid.

Matiging van boete bij huur

Met enige regelmaat word ik benaderd door ondernemers die kampen met een verhuurder die forse boetes oplegt, omdat de huur enkele dagen of weken te laat is betaald. In het zeer veel gebruikte ‘ROZ-model’ voor winkelruimte staan diverse boeteclausules opgenomen ten gunste van de verhuurder. ROZ staat voor de vereniging Raad voor Onroerende Zaken. In deze verhuurdersvriendelijke huurovereenkomst wordt verwezen naar een set, door ROZ opgestelde, algemene bepalingen, die in totaal dertien pagina’s beslaat. Daarin staat onder meer dat indien de huur “niet prompt op de vervaldag is voldaan”, de huurder automatisch “een direct opeisbare boete van twee procent” van de maandelijkse huurprijs “met een minimum van 300 euro per maand” moet betalen. In de wet is vastgelegd dat de rechter boetes kan matigen, maar volgens de Hoge Raad mag de rechter pas tot matiging overgaan, “indien toepassing van een boetebeding Een beding dat bij een zeker tekortschieten (een handelen, of een nalaten) de schuldenaar verplicht tot betaling van een geldsom of een andere verplichting.
» Meer over boetebeding
boetebeding
tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt”.

Meer in AMS Advocaten, In de media
Copycat behaviour: the nightmare of every designer
Aannemer failliet, wat nu? Advocaat bouwrecht legt uit

In dagblad Metro staat vandaag een interview met AMS advocaat Thomas van Vugt over de garantieregeling in aanneemovereenkomsten. In 2011...

Sluiten