2 min lezen

Salarisverhoging politie door functieonderhoud?

NL

De werkzaamheden van een ambtenaar zijn van invloed op zijn salaris. Een ambtenaar die vindt dat zijn werkzaamheden niet passen bij zijn salarisschaal kan verzoeken om functieonderhoud. Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten legt aan de hand van een recente uitspraak uit wat bepalend is voor de toekenning van meer salaris.

Functiebeschrijving ambtenaar

Een ambtenaar die als Assistent tactische recherche in dienst is bij het bureau vreemdelingenpolitie van de Dienst regionale recherche van de voormalige politieregio Amsterdam-Amstelland (per 1 januari 2013 de Regionale Eenheid Amsterdam), wordt beloond in salarisschaal 5. Hij verzocht zijn werkgever  vast te stellen dat zijn feitelijke werkzaamheden afwijken van zijn functieomschrijving. Hij zou namelijk GSM-toestellen uitlezen, een taak die niet in zijn functieomschrijving zou staan, maar wel in die van de Medewerker tactische recherche die wordt beloond naar schaal 6. De korpschef wijst het verzoek af. De advocaat van de ambtenaar maakt bezwaar.

Ambtenaar maakt bezwaar bij de korpschef

Als een ambtenaar het niet eens is met het besluit kan hij in bezwaar gaan. Direct naar de rechter stappen mag niet. Bezwaar is het voorportaal van de bestuursrechter. Bezwaar moet binnen 6 weken worden aangetekend bij de instantie die het  besluit genomen heeft. Soms moet het bezwaar worden ingediend bij een bezwaarschriftencommissie die de bevoegde instantie advies geeft over de afhandeling van het bezwaar. Vaak staat onderaan het besluit bij wie het bezwaar moet worden ingediend. In dit geval moest de ambtenaar zijn bezwaar indienen bij de korpschef. Deze moest het besluit volledig opnieuw beoordelen. Eventuele fouten kunnen zo worden hersteld.

Ambtenaar gaat in beroep bij rechtbank

De korpschef verklaarde het bezwaar ongegrond. De advocaat van de ambtenaar gaat vervolgens in beroep bij de rechtbank en stelt dat de korpschef niet consistent handelt omdat het uitlezen van GSM-toestellen wel omschreven zou zijn in de functie van Medewerker tactische recherche, maar niet in die van zijn cliënt. De korpschef stelt echter dat tot de functie van de ambtenaar, via een aanvullende taakomschrijving, wel degelijk het uitlezen van GSM-toestellen hoort. De rechter gaat mee in het verweer van de korpschef en oordeelt dat het beroep van de ambtenaar ongegrond is.

Ambtenaar en hoger beroep: centrale raad van beroep

De advocaat van de ambtenaar gaat in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
bij de Centrale Raad van Beroep (‘CRvB’, de hoogste rechtsprekende instantie in het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
). De CRvB stelt ook vast dat het uitlezen van GSM-toestellen tot het takenpakket van de ambtenraar hoort en oordeelt daarnaast dat dit niet het geval is bij de Medewerker tactische recherche van de vreemdelingenpolitie zoals de ambtenaar meent. Het hoger beroep slaagt niet. Meer salaris zit er dus de komende tijd voor deze ambtenaar niet in.

Sander Schouten

Sander

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence