De Q van Quiz: wat moet je als ondernemer weten over algemene voorwaarden?

Het belang van goede algemene voorwaarden is nog altijd niet bij iedere ondernemer doorgedrongen. Zonder deze voorwaarden gaat het vaak lang goed, tot dat ene moment wanneer een cursist vlak voor de cursus afzegt en er wordt verzocht om terugbetaling van de voorgeschoten gelden of wanneer een klant schade lijdt en de aanbieder hiervoor aansprakelijk stelt. Advocaat verbintenissenrecht Gea Flapper deelt de onderdelen in haar serie A tot en met Z van de Algemene Voorwaarden die belangrijk zijn voor ondernemers in de vorm van een aantal quizvragen mét antwoorden. 

Wat zijn algemene voorwaarden ook alweer?

Algemene voorwaarden worden in de wet omschreven als: ‘een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven (zgn. kernbedingen).’ Kernbedingen zijn de bepalingen over bijvoorbeeld de afgesproken koopprijs en het tijdstip waarop een product of dienst geleverd wordt.

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing op de gesloten overeenkomst?

Om een beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden moeten zij op de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van toepassing zijn verklaard en dus door de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
zijn geaccepteerd. Dit is het geval wanneer de gebruiker de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit kan door: (i) de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen; (ii) aan de wederpartij bekend te maken dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen; of (iii) de algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
te stellen. Bekijk ook De A van Algemene Voorwaarden.

Hoe stel je algemene voorwaarden ter beschikking via internet?

Het minimumvereiste is dat er een duidelijke herkenbare hyperlink naar de algemene voorwaarden op de website vermeld staat. Deze hyperlink moet direct naar de betreffende set algemene voorwaarden leiden en moet door de wederpartij kunnen worden gedownload en door hem kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager (de harde schijf van een computer). Meer hierover in de blog De L van Langs elektronische weg ter beschikking stellen van algemene voorwaarden.

Mag je algemene voorwaarden tussentijds wijzigen?

Ja, dat mag als je een wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden hebt opgenomen. Bij een ingrijpende wijziging dan mag dat, mits consumenten (en kleine wederpartijen zoals een zelfstandige) de mogelijkheid krijgen de overeenkomst te ontbinden. Betreft het een kleine wijziging die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van gebruiker, dan geldt deze ontbindingsbevoegdheid niet. Het is wel verstandig de wederpartij altijd in kennis te stallen van de gewijzigde voorwaarden. Meer over tussentijds wijzigen in de blog De H van HELP, mijn contractspartij wijzigt tussentijds zijn algemene voorwaarden.

Mag je als ondernemer de wettelijke aansprakelijkheid beperken of uitsluiten?

In overeenkomsten met consumenten, en zeker als het gaat om een exoneratie in algemene voorwaarden geldt dat exoneratie niet mag, tenzij het echt niet anders kan. Een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
kan zich in de meeste gevallen succesvol beroepen op de vernietigbaarheid van dit exoneratiebeding. Het is dan aan de gebruiker om aan te tonen dat het beding in die omstandigheid niet onredelijk bezwarend zou zijn (bijv. omdat het risico niet verzekerbaar is). In overeenkomsten tussen ondernemers slaagt een beroep op een exoneratiebeding vrij gemakkelijk, tenzij er iets bijzonders aan de hand is. Een beroep op een exoneratiebeding slaagt niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker. Lees meer over exoneratie in de blog Algemene voorwaarden: de E van Exoneratie (uitsluiting van aansprakelijkheid).

Meer in Algemene voorwaarden
Productaansprakelijkheid en algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden: de P van Productaansprakelijkheid

In algemene voorwaarden komen ook exoneratiebedingen voor waarin productaansprakelijkheid gedeeltelijk wordt uitgesloten. Advocaat verbintenissenrecht Gea Flapper bespreekt een recent gewezen...

Sluiten