3 min lezen

De L van Langs elektronische weg ter beschikking stellen van algemene voorwaarden

NL

In steeds meer situaties worden overeenkomsten via het internet gesloten. De terhandstelling van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
vindt in dat geval vaak elektronisch plaats. Wanneer voldoet de gebruiker langs elektronische weg aan de informatieplicht? Advocaat Gea Flapper, gespecialiseerd in algemene voorwaarden, legt uit.

 

Voldoen aan de informatieplicht

Zoals bekend dient de gebruiker van algemene voorwaarden de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
een redelijke mogelijkheid te bieden om van zijn voorwaarden kennis te nemen. Dit is de 
informatieplicht waaraan de gebruiker zich dient te houden. De gebruiker voldoet ook aan deze informatieplicht wanneer de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
zijn gesteld.

Aan welke vereisten moet worden voldaan?

De gebruiker dient zijn algemene voorwaarden op een zodanige wijze ter beschikking te stellen dat deze de voorwaarden kan opslaan en dat ze voor hem toegankelijk zijn voor latere kennisneming. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden volstaan met het voor de totstandkoming van de overeenkomst bekend maken waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen alsmede dat zij op verzoek van de wederpartij op kosten van de gebruiker langs elektronische weg of op ander wijze zullen worden toegezonden.

Hyperlink is minimumvereiste

Duidelijk is dat het gebruik van een duidelijke herkenbare hyperlink als een minimumvereiste geldt. Deze hyperlink moet direct naar de betreffende set algemene voorwaarden leiden en moet door de wederpartij kunnen worden gedownload en door hem kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager (de harde schijf van een computer).

Hoe werkt het in de praktijk?

In de praktijk komt het er op neer dat de gebruiker of op de webpagina voorafgaand aan de bestelling, op het bestelformulier zelf, of in het e-mailbericht met het gedane aanbod een hyperlink naar de algemene voorwaarden dient op te nemen. Deze hyperlink dient direct naar de set algemene voorwaarden te leiden en niet naar een algemene website waar de wederpartij zelf op zoek dient te gaan naar de toepasselijke algemene voorwaarden.

Doorkijken elektronische voorwaarden niet verplicht

Het is dus niet nodig dat de tekst van de algemene voorwaarden integraal op een website moeten zijn weergegeven en/of dat een wederpartij die voorwaarden geheel zou moeten doorscrollen voordat de volgende stap in het contracteerproces kan worden genomen. Dit zou een ongewenst onderscheid betekenen tussen fysieke en elektronische algemene voorwaarden. Het daadwerkelijk doorkijken of lezen van algemene voorwaarden is immers niet verplicht.

Overeenkomst niet elektronisch; toch kiezen voor internet?

Tot 1 juli 2010 gold het uitgangspunt dat de gebruiker van algemene voorwaarden slechts aan zijn informatieplicht langs elektronische weg kon voldoen ingeval de overeenkomst in zijn geheel langs elektronische weg tot stand was gekomen. Nu is het zo dat ook in het geval de overeenkomst langs andere wijze tot stand komt, onder omstandigheden toch voor de elektronische weg kan worden gekozen. Het elektronisch ter beschikking stellen van algemene voorwaarden wordt onder omstandigheden gelijkwaardig geacht met de feitelijke terhandstelling daarvan. Terbeschikkingstelling van de algemene voorwaarden langs elektronische weg is echter alleen mogelijk indien de wederpartij hier uitdrukkelijk mee instemt.

Advocaat voor algemene voorwaarden

Wilt u weten of u aan de informatieplicht heeft voldaan door uw algemene voorwaarden langs elektronische weg terhand te stellen? Onze advocaten hebben veel ervaring met elektronische algemene voorwaarden.

Gea Flapper

Gea

Gea is sinds 2012 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, incasso en procesrecht Volg Gea op LinkedIn en Twitter.

Ravel Residence