2 min lezen

Wet Incassokosten (WIK) wel degelijk van toepassing op VvE’s

NL

Het is een hardnekkig misverstand dat de Wet incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
Incassokosten
(WIK) niet van toepassing zou zijn op Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Vrij snel na de invoering van de wet is namelijk door de kantonrechter Amsterdam bepaald dat ook bij VvE’s geen hogere vergoeding voor incassokosten is toegestaan. Het Gerechtshof Amsterdam bevestigde deze uitspraak enige tijd later. Het standpunt dat de WIK niet van toepassing zou zijn op VvE’s is derhalve achterhaald en onjuist. In onderstaand artikel, dat ook verscheen op VvE-kennisplatform Nederlandvve.nl, geeft specialist VvE-recht Denise Janssen een uitleg.

Vordering krachtens overeenkomst of wet?

In het Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten worden krachtens de Wet Incassokosten maximumbedragen genoemd die bij debiteuren in rekening mogen worden gebracht. In het besluit staat dat het van toepassing is op vorderingen die zijn ontstaan uit overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Het misverstand ziet op de vraag of de betalingsverplichting van de ledenbijdragen van de VvE voortvloeien uit de wet of overeenkomst. Het Hof oordeelt dat de relatie tussen een VvE-lid en de vereniging voor de toepassing van de WIK moet worden beschouwd als voortvloeiend uit overeenkomst: door het toetreden tot de VvE wordt een lid namelijk gebonden aan de bijdrageregeling.

VvE groter belang bij vergoeding werkelijke kosten?

Het Hof oordeelt aansluitend dat een Vereniging van Eigenaren (VvE) niet een groter belang heeft dan andere schuldeisers bij het vorderen van de werkelijk gemaakte incassokosten: het belang van een VvE verschilt niet wezenlijk van dat van andere schuldeisers. Bovendien is de grootte van de vordering van de VvE eenvoudig vast te stellen. Ook daar is geen grond te vinden om de werkelijk gemaakte incassokosten toe te wijzen.

Het Gerechtshof meent op de bovenstaande gronden dat er geen aanleiding is de WIK bij VvE’s buiten toepassing te laten.

Discussie

Op verschillende websites – waaronder de site van stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
VvERecht – circuleert nog een artikel waarin de auteur op grond van de hierboven weerlegde argumenten stelt dat de Wet Incassokosten niet van toepassing is op VvE’s. Volgens de auteur zouden VvE’s hun werkelijke incassokosten in rekening mogen brengen. Gelet op het hierboven behandelde arrest is dit standpunt echter achterhaald. Overigens past de overgrote meerderheid van de rechters de WIK toe bij zaken betreffende VvE-incasso. De enige conclusie is dus dat de krachtens de Wet Incassokosten vastgestelde tarieven, en de andere regels van de WIK, ook op VvE’s van toepassing zijn.

Denise Janssen

Denise Janssen

Denise is vooral actief is op het gebied van vastgoedrecht (waaronder het huurrecht bedrijfsruimte) en bouwrecht. Daarnaast heeft zij een brede kennis van het verbintenissenrecht en incasso. Volg Denise op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence