3 min lezen

Vordering tot verwijdering hinderlijke boom buren verjaard?

NL

Het meest klassieke geschil tussen buren is wel de hinderlijke aanwezigheid van een boom . Of de boom neemt teveel licht weg bij de buren, dan is er sprake van overhangende takken. Kortom, een vordering tot verwijdering van een boom komt regelmatig aan bod in de rechtszaal. Maar wat niet veel mensen weten is dat een dergelijke vordering (het betreft een vordering gebaseerd op onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
) ook kan verjaren. Advocaat verbintenissenrecht Marco Guit bespreekt een recente uitspraak.

Groei beuk beschadigt schuurtje buurman

In deze zaak hadden eisers de verwijdering van een boom gevorderd. De boom stond in de tuin van hun buren en had schade veroorzaakt aan de schuur van eisers. In eerste aanleg werd de vordering toegewezen: de buren moesten de 150 jaar oude beuk omhakken. Maar zij legden het bijltje er niet bij neer en gingen in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Onrechtmatige situatie aanwezig?

Het Hof stelt voorop dat het onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is een boom te hebben die op een zodanige plaats staat of op zodanige wijze groeit dat daardoor schade wordt veroorzaakt aan de eigenaar van een aangrenzend perceel. Die situatie doet zich hier voor want door de plaats waar de boom staat en de groei van die boom, is er inderdaad schade doordat de boom aandrukt tegen de schuur van eisers.

Verjaring vorderingsrecht 

Maar de buren wijzen erop dat de eisers al in 1978 eigenaar zijn geworden van hun woning en dat er toen al sprake was van kenbare schade aan de schuur als gevolg van de (groei van de) boom. Sindsdien heeft deze onrechtmatige situatie dus voortbestaan. De wet bepaalt dat de vordering tot opheffing van een onrechtmatige toestand verjaart na 20 jaar. Eenzelfde verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
geldt bij geschillen over de erfgrens. Omdat de vordering van eisers als sinds 1978 bestond, is deze in 1998 verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
. Het Hof wijst daarom alsnog de vordering van de buren af.

Advocaat bij hinder en burenrecht

Onderdeel van het burenrecht zijn de bepalingen rondom burenhinder. Artikel 5:42 BW gaat specifiek over beplanting bij de grenslijn. Het is volgens dit artikel niet toegestaan om binnen twee meter van de grenslijn bomen te hebben. Uitzondering is als de eigenaar van het naburig erf daarvoor toestemming heeft gegeven. Eventuele schade die wordt veroorzaakt door de ongeoorloofde toestand moet worden vergoed door de eigenaar van de boom. Overigens is het voor een geslaagde vordering tot verwijdering niet nodig dat de boom daadwerkelijk schade heeft veroorzaakt. Tot slot geldt nog dat bomen en heesters die niet boven de schutting uitkomen wel mogen blijven staan.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence