Verjaring bij onjuiste stuiting van vordering: hoe zit het?

Het in de gaten houden van een mogelijke verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
bij een vordering is cruciaal. In beginsel verjaart een vordering namelijk na vijf jaren. Verjaring kan tegengegaan worden door de vordering te ‘stuiten’. Onlangs ging het stuiten mis in een rechtszaakadvocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt legt uit.

Vordering op schuldenaar in 2002, 2005 en 2007

De schuldeiser in deze kwestie had een vordering uit 2001 op een vennootschap onder firma (en dus ook haar vennoten). Deze vordering had de schuldenaar in 2002, 2005 en 2007 gestuit. Het probleem was echter dat de stuitingsbrieven enkel aan de vennootschap onder firma waren gericht en niet ook aan haar vennoten.

Schuldenaar stelt dat vordering inmiddels is verjaard

De schuldenaar stelde zich op het standpunt dat de vordering reeds was verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
– de brief was namelijk enkel gericht aan de (directie van) de vennootschap onder firma. De stuitingsbrieven waren immers gericht aan de vennootschap onder firma ‘t.a.v. de directie’, op het postbusadres van de vennootschap onder firma, en niet aan (het privé adres van) de vennoot.

Directeur VOF is tevens vennoot en dus aansprakelijk

De schuldeiser verweerde zich echter met de stelling dat deze stuitingsbrief tevens de vennoot in privé had bereikt. De vennoot was immers directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
van de vennootschap onder firma en had de brief namens de vennootschap onder firma geopend. De vennoot wist dus af van de vordering waarbij nog van belang is dat vennoten (in beginsel) aansprakelijk zijn voor de vorderingen van de vennootschap onder firma.

Vennoten van VOF zijn van rechtswege privé aansprakelijk

Dit laatste argument was tevens het tweede verweer van de advocaat van de schuldeiser. Met de stuitingsbrieven die zijn gericht aan de vennootschap onder firma is van rechtswege ook de verjaring jegens de vennoten gestuit. Vennoten zijn immers naast de vennootschap onder firma in privé ook aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap onder firma.

Rechtbank: schuldenaar (vennoot) niet aansprakelijk in privé

De rechtbank behandelt twee verweren afzonderlijk. Ten aanzien van de stuiting hangt het af van de omstandigheden van het geval of de vennoot inderdaad met de brief, gericht aan de directie, er vanuit mocht gaan dat hij ook in privé aansprakelijk werd gehouden door de schuldeiser. De rechtbank ging hier niet in mee en oordeelde dat in de brief niks is medegedeeld over een aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de vennoot in privé.

Vordering wordt niet gestuit volgens rechtbank

Ook ten aanzien van het verweer dat de vordering van rechtswege wordt gestuit gaat de rechtbank niet mee. De rechtbank verwijst onder andere naar een uitspraak van de Hoge Raad waarin wordt bepaald dat er geen onderscheid is tussen zelfstandige en onzelfstandige vorderingsrechten.

Beoordeling stuiting van verjaring wordt beslist per vordering

Uit de wet vloeit niet voort dat door stuiting van de verjaring van het ene vorderingsrecht ook die van het andere gestuit wordt, wat met zich meebrengt dat de vordering tegen de vennootschap onder firma toewijsbaar is, terwijl die tegen de vennoot (terwijl in beginsel vennoten aansprakelijk zijn voor vorderingen van de vennootschap onder firma) is verjaard. Of andersom natuurlijk.

AMS Advocaten adviseert bij verjaring van vorderingen

Vanwege een verkeerde stuiting van de vordering was (een deel van) de vordering verjaard geraakt. Dit kan natuurlijk verstrekkende gevolgen hebben. Bent u in twijfel of een vordering al dan niet is verjaard? Neem dan contact op met AMS Advocaten.

More in Verbintenissenrecht
Wat zijn de juridische gevolgen als een Sinterklaas zich misdraagt?
Wat zijn de juridische gevolgen als een Sinterklaas zich misdraagt?

In een opvallende zaak uit 2007 was er sprake van een hulp-Sinterklaas waarover ernstige klachten waren. Zo was Sinterklaas tijdens...

Close