3 min lezen

Franchiseovereenkomst opgezegd wegens onbehoorlijk gedrag

NL

Tegenwoordig blijkt franchising steeds vaker een ware voedingsbodem voor conflicten die uitmonden in rechtszaken. Onlangs heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een geschil over de opzegging van een franchiseovereenkomst. De franchisenemer – het betrof een filiaal van New York Pizza – gedroeg zich dusdanig onbehoorlijk dat de franchisegever de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst tussentijds mocht ontbinden. Advocaat verbintenissenrecht bij AMS Advocaten Thomas van Vugt licht toe.

Franchiseovereenkomst en huurovereenkomst ontbonden

De uitspraak is vooral opmerkelijk vanwege het feit dat de de (onder)huurovereenkomst tussen New York Pizza (als hoofdhuurder) en de franchisenemer een beding bevat dat de huurovereenkomst onlosmakelijk beoogt te koppelen aan de franchiseovereenkomst. De rechter overweegt dat, nu deze bepalingen in de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
 duidelijk zijn (en daartegen ook nooit is geprotesteerd) er van moet worden uitgegaan dat de franchisenemer door de koppeling niet is beroofd van haar recht op huurbescherming. Indien de franchisenemer immers aan zijn verplichtingen uit de franchiseovereenkomst zou voldoen, zou huurbescherming worden genoten. De rechter oordeelt daarom dat een tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
in de nakoming van de franchiseovereenkomst tevens een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst oplevert. De franchisenemer zal het gehuurde dus moeten ontruimen.

Franchiseovereenkomst: samenwerking tussen ondernemers

De franchiseovereenkomst is  niet in het Burgerlijk Wetboek geregeld. Onder franchising verstaat men in het algemeen een vorm van samenwerking tussen juridische zelfstandige ondernemers. Beide partijen werken wel naar een gezamenlijk doel, maar de franchisenemer dient zich te gedragen en te handelen zoals in de overeenkomst is opgenomen. Deze verplichtingen kwamen ook naar voren in onderhavige zaak, waar een geschil over de franchiseovereenkomst ontstond. In de franchiseovereenkomst werd namelijk opgenomen dat de franchisenemer de regels die waren opgenomen in de overeenkomst strikt diende na te leven. Deze regels waren onder andere het streven naar een bepaalde beoogde kwaliteitsnorm, het naleven van bereidingsmethoden, hygiënemaatregelen en een verplichte investering voor reclame.

Ontevreden franchisenemer komt verplichtingen niet na

In de onderhavige zaak kwam franchisenemer zijn verplichtingen niet meer na. Vlakbij het zogenoemde ‘rayon’ van franchisenemer was namelijk een tweede vestiging (van een andere franchisenemer) geopend. Het toekennen van deze nieuwe franchisevestiging zette bij de franchisenemer kwaad bloed: niet alleen kwam hij zijn (kwaliteits)verplichtingen niet na, hij bejegende de franchisegever op agressieve wijze. Dit deed de franchisegever besluiten om het franchisecontract tussentijds te beëindigen en het huurcontract op te zeggen. De franchisenemer vocht de zaak aan bij de rechter.

Rechten van franchisenemers en franchisegevers

Uit deze uitspraak blijkt dat franchisenemers de franchiseovereenkomst in principe strikt moet naleven, en dus niet zonder meer autonoom als ondernemer kunnen opereren. Franchisenemers zijn volgens de rechter gehouden om de samenwerking tussen beide partijen goed te houden en ervoor te zorgen dat de verhouding niet verslechtert.

AMS Advocaten: advocaat franchiserecht

De advocaten van AMS hebben veel ervaring met franchise De overeenkomst waarbij de franchisenemer tegen een vergoeding gebruik maakt van de handelsnaam, het merk, reclameslagzinnen, vertrouwelijke informatie en de formule van de franchisegever.
» Meer over franchise
franchise
. Heeft u vragen over het opstellen van of onderhandelen over een franchiseovereenkomst, of heeft u een geschil met een franchisenemer of franchisegever? Neem dan gerust contact op!

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence