Arbitraal vonnis tussen Gemeente Amsterdam en botenondernemer blijft in stand

Aan een langdurig juridisch conflict tussen de Gemeente Amsterdam en ondernemer X is voorlopig een einde gekomen. Het Hof Amsterdam wees recentelijk het verzoek van de ondernemer tot vernietiging van het eerder gewezen arbitrale vonnis af. Advocaat procesrecht Onno Hennis bespreekt hoe het Hof tot dat oordeel kwam.

Achtergrond van de zaak

Tussen de ondernemer en de Gemeente Amsterdam bestaat al jaren een hoogoplopend conflict. In de kern gaat dat conflict om de vergunningverlening voor een commerciële rederij die de ondernemer wilde beginnen. Hij kreeg uiteindelijk via de hoogste bestuursrechter gelijk dat de Gemeente Amsterdam hem op onterechte gronden had geweigerd had de vergunning te verlenen. Als gevolg van de weigering stelde de ondernemer een bedrag van bijna € 6 miljoen aan schade te hebben geleden. Volgens de Gemeente bedroeg de schade van de ondernemer niet meer dan ongeveer € 80.000.

Arbitrageprocedure

Omdat partijen onderling niet uit de hoogte van de schadevergoeding kwamen, hebben zij daarover een arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrageprocedure
gevoerd. In die arbitrageprocedure oordeelde het scheidsgerecht dat de Gemeente Amsterdam een bedrag van € 471.482 aan de ondernemer moest betalen. Voor de aanvechter was dit bedrag te laag. Volgens hem was het arbitraal vonnis niet op juiste gronden tot stand gekomen. Hij verzocht het Hof daarom om vernietiging van het arbitraal vonnis.

Vernietiging van arbitraal vonnis

Voor de vernietiging van een arbitraal vonnis geldt doorgaans een hoge drempel. Een arbitraal vonnis kan slechts worden vernietigd op enkele limitatief in de wet genoemde gronden. Dat zijn grotendeels formele gronden. De rechter mag het arbitraal vonnis niet inhoudelijk toetsen. De vernietigingsprocedure is namelijk geen verkapt hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Handelen in strijd met de opdracht

Als eerste grond voor vernietiging voert de ondernemer aan dat het scheidsgerecht in strijd met de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
heeft gehandeld. Het Hof gaat daarin niet mee. Anders dan de ondernemer stelt, komt het Hof tot de conclusie dat het scheidsgerecht onpartijdig en onafhankelijk is geweest. Verder oordeelt het Hof dat de aanvechter zijn recht had verwerkt om te klagen over de wijze van schadeberekening, omdat hij in de arbitrageprocedure daar onvoldoende bezwaar tegen had gemaakt. Tot slot stelde de ondernemer dat het scheidsgerecht de Gemeente ten onrechte niet had bevolen een bewijsstuk in te brengen en dat de Gemeente niet een eigen analyse van de schade had mogen maken. Daarover overweegt het Hof dat het scheidsgerecht een zekere vrijheid heeft ten aanzien van de te hanteren bewijsregels (en waardering) en dat het scheidsgerecht niet in strijd met de regelen des rechts had gehandeld.

Ontbreken van motivering

Als tweede grond voor vernietiging stelde de ondernemer dat het vonnis niet met redenen omkleed was. Het Hof stelt daarbij voorop dat vernietiging op deze grond slechts mogelijk is wanneer de motivering ontbreekt en dus niet in gevallen van ondeugdelijke motivering. Er geldt hier dus een zeer hoge drempel. Na beoordeling van alle motiveringsgebreken komt het Hof tot de conclusie dat het vonnis op die grond zou moeten worden vernietigd.

Strijd met openbare orde

Tot slot voerde de aanvechter aan dat het arbitraal vonnis in strijd met de openbare orde was. Het Hof stelt voorop dat vernietiging op die grond slechts mogelijk is als de inhoud van het arbitraal vonnis in strijd is met dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
van een fundamenteel karakter of als er sprake is van strijd met het beginsel van hoor en wederhoor, dan wel wanneer arbiters niet onpartijdig en onafhankelijk zouden zijn geweest. Volgens het Hof is hetgeen daartoe door de ondernemer is aangedragen onvoldoende.

Hof laat vonnis in stand

Het Hof laat het arbitrale vonnis dus in stand. De uitspraak toont maar weer eens aan dat het in de praktijk erg lastig is om een arbitraal vonnis onderuit te krijgen. Over het algemeen respecteert de rechter de beslissing van de arbiters. Indien de ondernemer zijn strijd wil voortzetten, dan resteert hem niets anders dan tegen de beslissing in cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
te gaan. De toets bij de Hoge Raad is evenwel nog strenger. De Hoge Raad zal de beslissing van het Hof slechts vernietigen, indien het Hof het recht zou hebben geschonden of de uitspraak vormverzuimen bevat. Daarvan zal niet gauw sprake zijn.

AMS Advocaten: expert bij gerechtelijke en arbitrageprocedures

Bij AMS Advocaten ben je aan het juiste adres voor begeleiding en vertegenwoordiging bij gerechtelijke en niet-gerechtelijke procedures, zoals arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
. Neem vrijblijvend contact met ons op!

More in Procesrecht
toepasselijk recht bevoegdheid EUropese vordering
Bevoegdheid en toepasselijk recht bij Europese handelsgeschillen: AMS legt uit

In geschillen met een internationaal karakter is het vaak niet duidelijk zijn in welk land een procedure moet worden gestart...

Close