Afwijzing verzoek om voorlopig getuigenverhoor

Iemand is verwikkeld in verschillende juridische procedures en wil – om extra informatie en bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
voor deze zaken te vergaren – verweerder oproepen voor een getuigenverhoor. Kan hij deze verweerder dwingen om informatie te geven? En pleegt de verweerder onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
als hij niet ingaat op het verzoek om informatie? Advocaat procesrecht Marco Guit licht de uitspraak van de rechtbank toe.

Verzoeker wil dat verweerder getuigt

Verzoeker wil dat er een voorlopig getuigenverhoor Het komt regelmatig voor dat iemand overweegt een dagvaarding uit te laten brengen, en dus een rechtszaak op te starten, maar dat er twijfels bestaan over de vraag of er wel voldoende bewijs is voor de in te stellen vordering(en). Een voorlopig getuigenverhoor kan dan uitkomst bieden.
» Meer over voorlopig getuigenverhoor
voorlopig getuigenverhoor
komt om extra bewijs te verzamelen voor een lopende strafzaak, een procedure tegen een persoon (A) en een toekomstige procedure tegen de Staat der Nederlanden. Verweerder heeft deze informatie, maar wil alleen een verklaring bij verzoeker afleggen als hij hiervoor wordt opgeroepen door een rechter of bevoegde autoriteit. Verzoeker stelt dat verweerder onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelt als hij geen informatie geeft.

Regels voorlopig getuigenverhoor

Bij het toekennen van een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor (artikel 186 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) moet de rechter nagaan of de in het verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
gestelde feiten die de verzoeker wil bewijzen relevant zijn (artikel 166 RV). De rechter is hierbij niet vrij om naar eigen inzicht te besluiten (geen discretionaire bevoegdheid). Een verzoek wordt toegewezen als het aan de eisen voldoet, maar kan dan alsnog afgewezen worden als het bijvoorbeeld in strijd is met de goede procesorde.

Verzoekschrift aan verweerder

De rechter oordeelt dat voor het houden van een civiel voorlopig getuigenverhoor voor een lopende strafzaak geen wettelijke grondslag bestaat. Voor de twee civiele procedures (tegen A en de Staat) is die grondslag er wel. Verzoeker heeft zijn verzoekschrift echter niet tegen de partijen gericht die de informatie hebben. Dit heeft hij gedaan omdat hij van de verweerder minder weerstand en problemen verwacht wanneer hij dit verzoek richt aan A of de Staat.

Afwijzing verzoek en onrechtmatige daad verweerder?

De rechter oordeelt dat verzoeker misbruik van procesrecht heeft gemaakt, omdat verweerder op oneigenlijke gronden als verweerder wordt aangemerkt. Hij wijst het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor dan ook af. Ook is er geen sprake van onrechtmatige daad van verweerder. Verweerder heeft aangegeven alleen te willen getuigen als hij dat van de rechter moet. Dat hij niet wil getuigen op verzoek van verzoeker is nog geen onrechtmatige daad.

Advies van advocaat procesrecht

Het horen van getuigen is aan regels gebonden. Uit deze uitspraak blijkt dat ‘shoppen’ om de juiste informatie te verkrijgen niet is toegestaan. Zo worden de rechtsgebieden (strafrecht vs burgerlijk recht) gescheiden en is het niet toegestaan om het verzoek te richten aan de een, terwijl de ander de informatie feitelijk heeft (maar deze partij vermoedelijk een lastigere tegenstander is). AMS Advocaten heeft ruime ervaring in het procesrecht en weet op welke wijze u bijvoorbeeld informatie van een derde partij kunt krijgen, terwijl deze partij dat niet uit zichzelf wil overhandigen.

Meer in Procesrecht
Advocaat Procesrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Uitstel van executie: kortstondige opschorting tenuitvoerlegging arbitraal vonnis

In een langlopend geschil met een Italiaanse onderneming probeerde een Nederlands bouwbedrijf, dat in een arbitraal vonnis was veroordeeld tot...

Sluiten