3 min lezen

Vordering Essilux afgewezen: GrandVision hoeft géén administratie af te geven

NL

De wet bepaalt dat een partij inzage kan vorderen in administratie en documenten die zich bij een ander bevinden, als die partij daarbij rechtmatig belang heeft. Dit recht is uiteraard niet onbegrensd. Begin deze week wees de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam in een grote zaak een dergelijke vordering van Essilux af. Hidde Reitsma gaat in op het juridische leerstuk en bespreekt de zaak.

Niet-informeren aan Essilux

Essilux (voluit: Essilorluxottica S.A. een Franse vennootschap) en GrandVision N.V. zijn beide actief op de (mode)brillenmarkt. Essilux wil GrandVision al enige tijd overnemen en is hiervoor in onderhandeling met de aandeelhouder/moedervennootschap van GrandVision.

Als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft GrandVision enkele noodmaatregelen moeten nemen om zijn hoofd boven water te houden. Zo heeft GrandVision in meerdere landen winkels moeten sluiten en personeel moeten ontslaan. Daarnaast heeft GrandVision extra financieringen aangetrokken. Essilux meende echter dat GrandVision en de aandeelhouder Essilux hierover hadden moeten informeren. Dit hebben GrandVision en de aandeelhouder niet gedaan, waarna Essilux inzage in de administratie van GrandVision en de aandeelhouder vorderde.

Inzage en afgifte in de administratie van een ander

De wet regelt dat een partij inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde documenten die zich bij een ander bevinden. Hiervoor stelt de wet kort gezegd drie voorwaarden: (1) de documenten moeten een rechtsbetrekking aangaan waarbij de verzoeker betrokken is, (2) de verzoeker moet bij inzage een rechtmatig belang hebben en (3) de verzoeker moet voor de kosten opdraaien.

Dit recht is uiteraard niet onbegrensd. Zo mag dit recht niet worden gebruikt om lukraak toegang te krijgen tot alle administratie en bescheiden die zich bij een ander bevinden ( fishing expedition Een verzoek om inzage in bescheiden en documenten van een derde zonder exact te weten welke stukken er zijn met als doel gronden voor een vordering te vinden.
» Meer over fishing expedition
fishing expedition
). Daarnaast zal er in concrete gevallen een belangenafweging moeten worden gemaakt tussen de belangen van de verzoeker en de belangen van degene die de administratie onder zich heeft.

Vordering Essilux

Essilux vorderde in een kort geding afschrift van een bulk aan administratie en documenten die zich bij GrandVision en de aandeelhouder bevonden. Essilux gaf hiervoor als reden dat die administratie wellicht kon aantonen dat GrandVision zijn verplichtingen geschonden had. GrandVision verweerde zich hiertegen door onder meer te stellen dat de administratie bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatte. De toegang tot de administratie zou de belangen van GrandVision dan ook onredelijk schaden.

De rechtbank

Zoals hierboven gesteld, wees de rechtbank de vordering van Essilux af. GrandVision en de aandeelhouder hoefden de administratie niet beschikbaar te stellen aan Essilux. Een belangrijke reden hiervoor was dat de rechtbank met GrandVision van mening was dat de administratie bedrijfsvertrouwelijke informatie van GrandVision bevatte. Essilux zou volgens de voorzieningenrechter mogelijk onredelijk voordeel kunnen genieten door deze administratie van GrandVision – immers een concurrent van Essilux – in te zien. Daarnaast speelde voor de voorzieningenrechter mee dat het in een kort geding te lastig was om vast te stellen of GrandVision, gelet op de COVID-19 pandemie, zijn verplichtingen ten opzichte van Essilux geschonden had.

De strikte eisen wegen zwaar

Het kan erg nuttig zijn om inzage in de administratie of documenten van een ander te vorderen. Zeker als het vermoeden bestaat dat die informatie behulpzaam kan zijn in een procedure. Desalniettemin zijn er strikte eisen waaronder de inzage tot de administratie plaats moet vinden. Daarnaast kunnen meerdere relevante feiten en omstandigheden een rol spelen voor de rechter om een vordering tot inzage in de administratie toe of af te wijzen.

Heeft u vragen over de mogelijkheden tot het vorderen van inzage in de administratie en documenten bij een ander? Neem dan contact op met AMS Advocaten!

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence