Voorontwerp wet tot aanpassing van de geschillenregeling en het enquêterecht

Op 22 augustus publiceerde het ministerie voor Justitie en Veiligheid het voorontwerp van wet tot aanpassing van de geschillenregeling Procedure om een aandeelhouder gedwongen uit te kopen, of waarmee een aandeelhouder kan worden dat hij door zijn mede-aandeelhouders wordt uitgekocht.
» Meer over geschillenregeling
geschillenregeling
en het enquêterecht. Het voorontwerp beoogt de geschillenregeling en het enquêterecht, twee procedures die gebruikt kunnen worden om tot een oplossing te komen voor aandeelhoudersgeschillen, te verduidelijken en aan te vullen. De consultatieperiode duurt tot 22 november 2019 en biedt aan belanghebbenden de mogelijkheid zich uit te laten over de voorgenomen wetgeving. Advocaat ondernemingsrecht Sjoerd Yntema licht in dit blog de belangrijkste wijzigingen toe.

Geschillenregeling

De geschillenregeling is van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
en op de ‘besloten’ naamloze vennootschap Een als zodanig opgerichte rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal.
» Meer over naamloze vennootschap
naamloze vennootschap
. Wanneer aandeelhouders in een dergelijke situatie ruzie krijgen dan kan dat ten koste gaan van de vennootschap en haar onderneming. Zeker wanneer een besloten vennootschap een blokkeringsregeling kent, kan ruzie voor problemen zorgen. De geschillenregeling beoogt voor dit soort situaties uitkomst te bieden door aandeelhouders de mogelijkheid te bieden uit elkaar te gaan. Dit kan op twee manieren, door uitstoting of door uittreding.

Uitstoting

De uitstootregeling De wettelijke mogelijkheid om een aandeelhouder die door misdragingen de vennootschap schaadt uit te stoten.
» Meer over uitstootregeling
uitstootregeling
ziet op de situatie waarin een of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een derde van het geplaatste kapitaal verschaffen in rechte vorderen dat een aandeelhouder die door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt of heeft geschaad, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, zijn aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
aan hen overdraagt.

Uittreding

De uittreding ziet op de gespiegelde situatie. Een aandeelhouder die meent dat hij door gedragingen van een of meer medeaandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd, kan dan van die medeaandeelhouders vorderen dat zij zijn aandelen overnemen. De rechter in de woonplaats van de vennootschap zal beiden vorderingen beoordelen.

Enquêterecht

Het enquêterecht geeft de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
van het gerechtshof Amsterdam de mogelijkheid om op verzoek van een belanghebbende bij een vennootschap in te grijpen met het oog op sanering en herstel van de gezonde verhoudingen. Bevoegd tot het indienen van een verzoek tot onderzoek naar het beleid en de gang van zaken zijn aandeelhouders of certificaathouders die aan bepaalde kapitaaleisen voldoen. Zo zijn bij vennootschappen met een geplaatst kapitaal Het (recht van een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal op) kapitaal dat door de vennootschap is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft.
» Meer over geplaatst kapitaal
geplaatst kapitaal
van maximaal € 22,5 miljoen kapitaalverschaffers bevoegd tot het indienen van een enquêteverzoek als zij minimaal 10% van het geplaatste kapitaal of een nominale waarde De waarde waarvoor een aandeel is uitgegeven, of de waarde als vermeld op een waardepapier of op geld.
» Meer over nominale waarde
nominale waarde
van € 225.000 vertegenwoordigen. De Ondernemingskamer kan bij gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid een onderzoek bevelen en voorlopige voorzieningen (zoals bijvoorbeeld het schorsen van het bestuur) toewijzen. Na afloop van dit onderzoek kan de Ondernemingskamer vaststellen of er al dan niet sprake is van wanbeleid.

Reikwijdte geschillenregeling vergroot

De belangrijkste wijziging in het voorontwerp met betrekking tot de geschillenregeling ziet op de reikwijdte van de regeling. Onder het huidige recht kunnen alleen gedragingen verricht in de hoedanigheid van aandeelhouder leiden tot vervulling van het criterium van uitstoting. Het gedrag van de aandeelhouder als zodanig moet het functioneren van de vennootschap in gevaar brengen, niet het gedrag van de aandeelhouder in andere hoedanigheid, bijvoorbeeld als concurrent van de vennootschap. In de voorgestelde wijziging wordt deze beperking opgeheven als gevolg waarvan elke gedraging van een aandeelhouder die de vennootschap schaadt, een geldige reden kan zijn voor gedwongen uitstoting.

Stroomlijning geschillenregeling met enquêteprocedure

De belangrijkste wijziging met betrekking tot de enquêteprocedure Een gerechtelijke procedure bij de Ondernemingskamer. De OK kan een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf bevelen, in dat kader ingrijpen in de onderneming.
» Meer over enquêteprocedure
enquêteprocedure
is gelegen in de stroomlijning van de geschillenregeling met de enquêteprocedure. Op dit moment kan de Ondernemingskamer bij gebleken wanbeleid geen definitieve overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van aandelen bevelen. Wanneer onder het huidige recht een van de aandeelhouders bijvoorbeeld wel bereid is tot een definitieve oplossing maar de andere aandeelhouder niet, zal de aandeelhouder die een einde aan het geschil wenst te maken zich tot de rechtbank moeten wenden om via de geschillenregeling te bereiken dat de andere dwarsliggende aandeelhouder kan worden uitgestoten. In het wetsvoorstel wordt, bij gebleken wanbeleid, een vereenvoudigde geschillenregelingprocedure bij de Ondernemingskamer voorgesteld die kan leiden tot een definitieve aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht
aandelenoverdracht
. De Ondernemingskamer heeft zich reeds in het geschil verdiept en kan zo snel tot een oordeel komen. Van het oordeel in deze versnelde geschillenregelingprocedure staat vervolgens cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
bij de Hoge Raad open.

Advocaat voor geschil in de vennootschap

Heeft u een geschil binnen uw vennootschap en komt u er als aandeelhouders onderling niet uit? Of wenst u zelf het beleid of de gang van zaken bij een vennootschap waar u aandeelhouder bent aan de rechter voor te leggen. Neem dan contact op met AMS Advocaten. Wij hebben uitgebreide ervaringen met ondernemingsrechtelijke geschillen en staan vaak aandeelhouders en bestuurders bij voor de Ondernemingskamer.

More in Ondernemingsrecht
Moet weekblad Margriet het artikel ‘Geen contact meer met je ouders’ rectificeren?
Geen 10% aandelen of een corresponderend eigen economisch belang? Dan niet enquêtebevoegd!

Uit een uitspraak uit het voorjaar van 2019 blijkt dat de Ondernemingskamer de ontvankelijkheidseis van 10% van de aandelen of...

Close