Sjoerd Yntema

Advocaat Ondernemingsrecht

Sjoerd Yntema

Over Sjoerd

Sjoerd studeerde af in de masters Civiel recht en Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden en studeerde enige tijd Frans recht aan de Université de Poitiers in Frankrijk. Na zijn studie is Sjoerd werkzaam geweest bij de afdeling ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden, voordat hij in 2019 bij AMS als advocaat aan de slag ging. Naast zijn werk als advocaat is Sjoerd actief als begeleider van masterscripties op het gebied van Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Specialisatie

Bij AMS Advocaten richt Sjoerd zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de rechtspersoon afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheid), als geschillen met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Sjoerd staat zowel nationale als internationale cliënten bij in gerechtelijke procedures, in eerste aanleg en in hoger beroep, zowel in kort geding als in bodemzaken.

Sjoerd procedeert en adviseert daarnaast ook geregeld over kwesties binnen (commerciële) verenigingen en stichtingen. Hij staat in die hoedanigheid besturen, leden en andere belanghebbenden bij in uiteenlopende procedures. Naast zijn procespraktijk adviseert Sjoerd over het contractenrecht en is hij geregeld betrokken bij het adviseren over en opstellen van (onder andere) aandeelhoudersovereenkomsten en documentatie voor M&A transacties.

Sjoerd heeft met succes de specialisatieopleiding Corporate litigation aan de Grotius Academie voltooid. Dit is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van Corporate litigation.

Recent 'track record'

In 2023 adviseerde Sjoerd over de herstructurering van een grote parkeervoorziening in het oosten van Nederland en was hij als adviseur van de verkopende meerderheidsaandeelhouder betrokken bij de verkoop van een middelgrote ICT dienstverlener.

In juli 2022 stond Sjoerd met succes een horecaondernemer bij die verdeling vorderde van de VOF waar hij onderdeel van uitmaakte. Nadat de VOF met onmiddellijke ingang was opgezegd door zijn medevennoten, hebben deze de VOF voortgezet zonder de horecaondernemer, waardoor deze een vordering uit hoofde van zijn onderbedeling meende te hebben. De Rechtbank Rotterdam volgde de door Sjoerd gevorderde wijze van verdeling en benoemde in haar tussenvonnis een deskundige die de waarde van de onderneming van de VOF vaststelde, waarna de rechtbank de medevennoten veroordeelde tot betaling van het aandeel aan de cliënt van Sjoerd.

In juni 2022 trad Sjoerd met succes op voor een buitenlandse agent in een procedure tegen een grote Nederlandse vennootschap omtrent de beëindiging van een agentuurovereenkomst. De Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat door de principaal onrechtmatig was opgezegd en veroordeelde de principaal tot betaling van openstaande commissie en schadevergoeding tot een bedrag van ongeveer € 400.000,-. Tevens verplichtte de rechtbank de principaal om op straffe van een dwangsom opgave te doen van de door haar verschuldigde commissie over het half jaar na opzegging van de overeenkomst.

Sjoerd stond in mei 2022 met succes een buitenlandse onderneming bij in een procedure waarin terugbetaling van een geldlening werd gevorderd. De geldlening werd betwist door de leningnemer, die zich op het standpunt stelde dat sprake was van een agiostorting, althans dat de geldlening nietig dan wel vernietigbaar was. De Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat wel degelijk sprake was van een geldlening die niet vernietigbaar of nietig was en wees het volledige gevorderde bedrag van ongeveer € 800.000,- toe.

In januari 2022 trad Sjoerd met succes op voor een onderneming en haar twee directeuren die werden aangesproken tot betaling van een boete van meer dan € 1.1 miljoen. Deze zaak bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Haarlem, ging over afgebroken onderhandelingen. De rechtbank stelde de cliënten van Sjoerd in het gelijk en oordeelde dat het de onderneming en haar bestuurders vrij stond de onderhandelingen af te breken zonder schadeplichtig te zijn.

Sjoerd stond in oktober 2021 met succes een vennootschap bij die voor de Rechtbank Midden-Nederland in kort geding afgifte vorderde van bedrijfseigendommen die door een gewezen bestuurder van de vennootschap ontvreemd waren. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder deze bedrijfseigendommen binnen 24 uur na het vonnis diende te overhandigen op straffe van een dwangsom.

In november 2020 stond Sjoerd een cliënt bij die voor de Rechtbank Oost-Brabant op kwam tegen de executie van zijn woonhuis uit hoofde van een notariële akte uit 1992. Sjoerd stelde zich in dit executie kort geding met succes op het standpunt dat de in de notariële akte neergelegde vordering was verjaard, waardoor de Rechtbank Oost-Brabant oordeelde dat tenuitvoerlegging van de notariële akte werd geschorst.

Sjoerd stond in maart 2020 met succes een aandeelhouder bij in een aandeelhoudersgeschil in kort geding bij de Rechtbank Amsterdam. De aandeelhouder krijgt 50% van zijn aandelen terug, zijn salaris wordt doorbetaald en het ontslagbesluit wordt geschorst.

Rechtsgebiedenregister

Sjoerd heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebieden geregistreerd: burgerlijk procesrecht en ondernemingsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kom verder
met steun van AMS

Neem contact op

Blogs van Sjoerd

Ondernemingsrecht

Digitaal vergaderen na COVID-19

Tijdelijke wet COVID-19 De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid bood ...

Lees verder
Verbintenissenrecht

Kort geding tussen Formule 1 coureur De Vries en zijn financier

Naast Max Verstappen rijdt er komend seizoen een tweede coureur in de Formule ...

Lees verder
Ondernemingsrecht

Concurrentie door oud-aandeelhouder is niet onbeperkt

In een kort geding bij de rechtbank in Alkmaar stond de vraag centraal of sprake ...

Lees verder