3 min lezen

Sprake van contractovername bij verkoop IT-software? AMS legt uit.

NL

Een klant van een IT-bedrijf krijgt een brief dat de software waar zijn licentiecontract betrekking op heeft, wordt overgenomen door een derde. De rest van de dienstverlening wordt ook overgenomen. Is de brief aan te merken als een wettelijke contractsovername Het overnemen van een rechtsverhouding door een derde.
» Meer over contractsovername
contractovername
en wat zijn hiervan de consequenties voor de klant? Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit bespreekt een recent vonnis waarin dit aan de orde kwam.

Wijziging contractovername

Bij service-overeenkomsten die voor langere tijd zijn aangegaan komt het nogal eens voor dat de contractspartijen veranderen. Denk aan een overname van een dienstverlener door een grotere partij of het afsplitsen van serviceonderdelen in aparte bedrijven. Wat er zich precies achter de schermen afspeelt, is voor de klant vaak verborgen. Meestal is de enige zichtbare verandering in de dienstverlening, de nieuwe naam van de dienstverlener en blijft de rest hetzelfde als voorheen. Anders is het als de dienstverlener slechts een deel van haar diensten afstoot maar een deel nog uitvoert. Dan heeft de klant opeens niet met één contractspartij maar met twee te maken. En dat dit kan leiden tot onduidelijkheid, bleek ook uit de in dit blog besproken zaak.

Licentieovereenkomst software

In deze zaak had een opdrachtnemer met het IT-bedrijf TranCon twee overeenkomsten gesloten: een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
voor het ontwerpen en bouwen van een webwinkel en een ‘licentie/service-overeenkomst’ voor het softwarepakket ‘CARTwise. Op een gegeven moment krijgt de opdrachtnemer een brief van een ander bedrijf, Wiseconn, waarin staat dat Wiseconn de support over gaat nemen voor CARTwise. Verder wordt aangegeven dat de bestaande ‘SLA’-overeenkomsten van Trancon door Wiseconn worden opgevolgd. In de brief wordt tot slot de opdrachtnemer “van harte welkom geheten als nieuwe klant van Wiseconn.” De opdrachtnemer blijft na deze brief gewoon gebruik maken van het softwarepakket Cartwise en maakt tevens gebruik van de supportdesk van Wiseconn.

Eisen contractovername

Dan ontstaat op een zeker moment een geschil omtrent de facturatie en de bouw van de website. In de procedure wordt door de opdrachtnemer gesteld dat Wiseconn ook het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
voor het bouwen van de website heeft overgenomen. Hij verwijst naar de brief die hij over de overname heeft ontvangen. In de wet is bepaald dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
met medewerking van deze laatste kan overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
(art. 6:159 lid 1 BW).

Akte vereist

WiseConn voert – volgens de rechter – terecht aan dat de hiervoor bedoelde akte ontbreekt en dat er daarom geen sprake is van contractovername. De genoemde brief geldt niet als zo’n akte omdat zij afkomstig is van WiseConn, niet van TranCon (de oorspronkelijke contractspartij). Van contractovername is dan ook geen sprake.

Nieuw rechtstreeks contract gesloten

Niettemin is de rechter van oordeel dat er rechtstreeks met WiseConn een licentie/service-overeenkomst voor het softwarepakket van CARTwise tot stand is gekomen. De opdrachtnemer wist dat WiseConn de eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van het softwarepakket heeft overgenomen van TranCon. Na ontvangst van de brief is hij gebruik blijven maken van de licentie en de helpdesk van WiseConn. Ook heeft opdrachtnemer sommige facturen van WiseConn (die zien op het gebruik van de licentie en de helpdesk) wel betaald.

Advocaat bij overname contracten

Er is echter geen rechtstreeks contract voor de bouw van de website gesloten, noch is dit contract overgenomen conform de wettelijke vereisten (zie hiervoor). Voor dit deel van de contractuele relatie is dus niet Wiseconn maar -nog steeds- TranCon aansprakelijk.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence