3 min lezen

Onrechtmatige uitschrijving bestuurder stichting

NL

Het komt in de beste stichtingen voor: onenigheid tussen de bestuurders. Dat het niet altijd even makkelijk is om bij onenigheid een medebestuurder uit het bestuur te zetten blijkt uit een onlangs gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit bespreekt de zaak.

 

 

Bestuurshandelingen in strijd met de statuten

In deze zaak had een bestuurder van een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
, na onenigheid met de twee andere bestuurders, eigenhandig de overige twee bestuurders laten uitschrijven uit het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
. Daarnaast had hij twee andere personen als bestuurders laten inschrijven. De uitgeschreven bestuurders zijn het er niet mee eens en vorderen in kort geding dat de bestuurder hen binnen zeven dagen weer zal inschrijven in het handelsregister en er zorg voor zal dragen dat de nieuw ingeschreven bestuurders zullen worden uitgeschreven. De nog ingeschreven bestuurder stelt dat de overige bestuurders in een e-mailconversatie tussen de drie bestuursleden hebben aangegeven ontslag te hebben genomen. Omdat hij daardoor als enige bestuurder overbleef, mocht hij de uitschrijving laten doen en de nieuwe bestuurders laten inschrijven, aldus de bestuurder.

Geen ontslagname door bestuurders

In de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van de stichting is onder meer opgenomen dat het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden of schriftelijke ontslagindiening van de bestuurders. Na de ontstane onenigheid tussen de bestuursleden zijn diverse e-mails over en weer gestuurd waarin de twee toen nog niet uitgeschreven bestuursleden onder meer hebben gezegd dat zij overwegen om hun functie ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
te stellen en dat het misschien wel beter is “om ermee te kappen”. De rechtbank oordeelt dat uit deze bewoordingen niet volgt dat de uitgeschreven bestuurders ontslag zouden hebben genomen. Dat er sprake was van een kennelijk impasse Een situatie waarbij partijen in een conflictsituatie vast zitten omdat geen van hen wil of kan bewegen.
» Meer over impasse
impasse
in het bestuur, maakt dit niet anders. Nu de uitgeschreven bestuurders niet expliciet ontslag hebben genomen, moeten zij nog steeds als bestuursleden van de stichting worden aangemerkt. De uitschrijving van deze bestuurders uit het handelsregister door de nog ingeschreven bestuurder, heeft dan ook ten onrechte plaatsgevonden. Door het uitschrijven van deze bestuurders heeft de nog ingeschreven bestuurder onrechtmatig gehandeld jegens de uitgeschreven bestuurders en de bestuurder is dan ook gehouden om de uitschrijving ongedaan te maken.

Onrechtmatige uitschrijving: bestuurders nog in functie

Over de inschrijving van de twee nieuwe bestuurders oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. In de statuten is opgenomen dat voor aanstelling van een nieuw bestuurslid bestuursleden, sprake moet zijn van algemene stemmen. Omdat de uitschrijving van de twee bestuurders onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft plaatsgevonden, moeten deze nog steeds als bestuursleden van de stichting worden gezien. Hierdoor hadden de uitgeschreven bestuurders in de gelegenheid moeten worden gesteld om hierover te stemmen. De inschrijving van de nieuwe bestuurders was dan ook onrechtmatig, want in strijd met de statuten.

Advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam

Bij uitschrijving van bestuurders dient erop te worden gelet dat deze uitschrijving conform de statuten plaatsvindt. Indien dat niet het geval is, is de uitschrijving onder omstandigheden onrechtmatig en kan deze door de uitgeschreven bestuurders worden teruggedraaid. AMS Advocaten heeft ruime ervaring in het procederen en adviseren in zaken waarbij een geschil bestaat tussen (stichting)bestuurders.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence