4 min lezen

Ondanks formele gebreken in besluitvorming blijft ontslag van bestuurder overeind

NL

Uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag blijkt dat een besluit dat tot stand is gekomen in strijd met de formele vereisten in beginsel ongeldig is. Die ongeldigheid resulteert echter onder omstandigheden niet tot aantasting van het ontslagbesluit. De rechtbank oordeelt namelijk dat het in strijd met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
zou zijn wanneer het besluit nietig zou zijn. Advocaat Ondernemingsrecht Onno Hennis licht de uitspraak toe.

Achtergrond

De zaak betreft een vennootschap waarbij de aandeelhouders Confiança en IT ieder tevens zelfstandig bevoegd bestuurder zijn. Op een goed moment ontstaat er een geschil tussen de Confiança en IT. Daarop haalt IT de inschrijving van Confiança als bestuurder in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
door. Een half jaar later nodigt IT Confiança en haar enig aandeelhouder en bestuurder de heer Poot uit voor een bespreking. 

Bespreking

De heer Poot geeft aan dat hij vanwege familieomstandigheden niet op de bespreking zal verschijnen. Daarop wordt de bespreking verplaatst. De heer Poot is op de verplaatste bespreking niet verschenen. 

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Daarop verstuurt IT een uitnodiging voor een aandeelhoudersvergadering Het orgaan binnen een vennootschap waarin alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd.
» Meer over aandeelhoudersvergadering
aandeelhoudersvergadering
met als enig agendapunt het (voorwaardelijk) ontslag van Confiança. De uitnodiging is ook aan de heer Poot gestuurd en hij is in de gelegenheid gesteld om van zijn adviesrecht gebruik te maken. Daarop heeft de heer Poot bericht dat hij om hem moverende redenen heeft besloten geen gebruik te maken van het adviesrecht en niet op de aandeelhoudersvergadering zal verschijnen. 

Ontslag

Op de aandeelhoudersvergadering wordt vervolgens met algemene stemmen besloten tot ontslag van Confiança als bestuurder, voor zover er nog sprake zou zijn van statutair bestuurderschap. 

Procedure tot vernietiging

Een paar maanden later begint Confiança een procedure waarin zij vordert dat voor recht wordt verklaard dat het bestuursbesluit Een bestuursbesluit is een besluit genomen door het bestuur van een rechtspersoon. 
» Meer over bestuursbesluit
bestuursbesluit
tot bijeenroeping (van AVA) De formele uitnodiging van de aandeelhouders voor de AVA.
» Meer over bijeenroeping (van AVA)
bijeenroeping
van de aandeelhoudersvergadering en het aandeelhoudersbesluit Besluit dat is genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
» Meer over aandeelhoudersbesluit
aandeelhoudersbesluit
tot ontslag nietig zijn, althans worden vernietigd. 

Nietigheid en vernietiging van besluiten

De wet bepaalt dat een besluit in strijd met de wet of de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
nietig is. Een besluit is vernietigbaar wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen, of wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid of een reglement. 

Gronden voor aantastbaarheid

Confiança stelt ter onderbouwing van haar vorderingen dat (i) zij als bestuurder niet betrokken is geweest bij de besluitvorming over het bijeenroepen van de aandeelhoudersvergadering waarop het ontslag geagendeerd was, en (ii) de vergadering heeft plaatsgevonden in Zoetermeer, terwijl de statutaire zetel De plaats die een vennootschap als zetel in de statuten heeft opgenomen
» Meer over statutaire zetel
statutaire zetel
van de vennootschap Den Haag is. 

Ongeldige bijeenroeping

De rechtbank overweegt dat aan de oproeping voor de aandeelhoudersvergadering geen rechtsgeldig besluit van het daartoe bevoegde orgaan, het bestuur, ten grondslag lag, zodat niet van een rechtsgeldig bijeengeroepen aandeelhoudersvergadering sprake was. Dientengevolge is het ontslagbesluit nietig. 

Beroep op redelijkheid en billijkheid

Toch leidt dit niet toewijzing van de vorderingen van Confiança. IT heeft in de procedure namelijk gesteld dat een beroep op de nietigheid in strijd met artikel 2:8 BW zou zijn. De rechtbank volgt IT daarin. De rechtbank stelt namelijk vast dat Confiança de uitnodiging waarin de heer Poot werd uitgenodigd om van zijn adviesrecht gebruik te maken kennis heeft genomen. Desondanks heeft zij uitdrukkelijk aangegeven daarvan geen gebruik te maken en niet te verschijnen. Onder die omstandigheden is een beroep op de nietigheid van het besluit onaanvaardbaar, aldus de rechtbank.

Plaats van vergadering

Het beroep op het formele gebrek dat de vergadering niet in Den Haag, maar in Zoetermeer heeft plaatsgevonden treft eenzelfde lot. Confiança heeft namelijk op geen enkele manier duidelijk gemaakt hoe zij hierdoor in haar belangen is geschaad. Bovendien is Confiança pas in de procedure voor het eerst met dit bezwaar gekomen. 

AMS Advocaten: juridisch specialisten voor uw onderneming

Bent u op zoek naar juridische advies over of in verband met uw onderneming. Aarzel dan niet om telefonisch contact met een van onze advocaten op te nemen.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence