3 min lezen

Non-conformiteit bij activa-/passiva-transactie

NL

In een recente zaak twistten partijen voor het hof Den Haag over (onder andere) de vraag of sprake was van non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
» Meer over non-conformiteit
non-conformiteit
door het schenden van een garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
in de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
aangaande een onderneming. Het hof bevestigde de lijn uit eerdere rechtspraak dat ook in het geval van de verkoop van goodwill van een onderneming sprake kan zijn van non-conformiteit in de zin van artikel 7:17 BW.

Feiten

Unicum Moerdijk kocht door middel van een activa-/passiva-transactie de activiteiten van MP&S. In de koopovereenkomst was een aparte koopprijs opgenomen voor de inventaris en de goodwill van MP&S. In de considerans van de koopovereenkomst was verder opgenomen dat de goodwill bestond uit de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van de huurovereenkomst tussen MP&S en Ritchie Bros.

In deze huurovereenkomst was opgenomen dat MP&S preferred vendor was voor Ritchie Bros. waar MP&S in de praktijk nagenoeg al haar werkzaamheden verrichtte. De koop is aldus aangegaan onder de opschortende – en bij niet vervulling – ontbindende voorwaarde Een ontbindende voorwaarde doet de verbintenis met het plaatsvinden van een gebeurtenis vervallen.
» Meer over ontbindende voorwaarde
ontbindende voorwaarde
dat de huurovereenkomst met Ritchie Bros. onder dezelfde voorwaarden wordt voorgezet. Verder was er een garantie opgenomen dat de door MP&S verstrekte informatie en cijfers correct waren.

Nadat de overdracht heeft plaatsgevonden en de nieuwe huurovereenkomst met Ritchie Bros. is afgesloten ontbindt Unicum Moerdijk de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
partieel voor wat betreft de goodwill, die zij ook niet betaalt. Dit omdat de aan haar verstrekte informatie en cijfers niet correct bleken te zijn en de winst tegenviel.

Non-conformiteit

De rechtbank veroordeelt Unicum Moerdijk tot betaling van de overeengekomen prijs voor de goodwill. Unicum Moerdijk gaat in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Hoewel vaststaat dat het grootste deel van de winst behaald werd met het de huurovereenkomst met Ritchie Bros. en dat Unicum Moerdijk een nieuwe overeenkomst is aangegaan met Ritchie Bros., oordeelt het hof dat MP&S de garantie heeft geschonden.

Artikel 7:17 lid 2 BW bepaalt dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Oordeel Hof Den Haag

Het gerechtvaardigde verwachtingspatroon van Unicum Moerdijk als koper staat daarbij centraal, en die verwachtingen worden gevormd door de inhoud van de Koopovereenkomst, waaronder het feit dat MP&S aan Unicum Moerdijk een garantie heeft gegeven.

Met die garantie is volgens het hof tot uitdrukking gebracht dat de aangeleverde documenten, cijfers en informatie juist – en daarmee in voldoende mate representatief voor de winstgevendheid van de bedrijfsactiviteiten – zijn. Daarmee hebben partijen volgens het hof in de Koopovereenkomst zelf een contractuele invulling gegeven aan hetgeen Unicum Moerdijk als koper aan bijzondere eigenschappen mocht verwachten ten aanzien van de goodwill.

Nu MP&S de garantie heeft geschonden heeft de partiële ontbinding terecht plaatsgevonden, waardoor Unicum Moerdijk de koopprijs voor de goodwill niet hoeft te betalen.

Sjoerd Yntema

Sjoerd Yntema

Sjoerd is sinds september 2019 verbonden aan AMS Advocaten. Hij adviseert en procedeert voornamelijk op de rechtsgebieden ondernemingsrecht en algemeen verbintenissenrecht. Volg Sjoerd op LinkedIn.

Ravel Residence