Certificaathouders opgepast: nog twee weken voor registratie rechten!

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (‘Flex BV’) wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende certificaten in een vennootschap. Dit brengt mee de (rechten van de) certificaathouder vóór 1 oktober 2013 moeten zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Als dit inschrijven niet heeft plaatsgevonden vóór deze specifieke datum kunnen deze rechten voor certificaathouders komen te vervallen, met alle gevolgen van dien. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit legt uit.

De Flex-BV: ingrijpende veranderingen in het vennootschapsrecht

Zoals wellicht bekend is sinds 1 oktober 2012 de Flex BV in werking getreden. Deze wet heeft veel verandering gebracht in het Nederlandse ondernemingslandschap. Het opzetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
is vergemakkelijkt en verschillen in aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
wat betreft zeggenschap en winst kunnen sinds 1 oktober 2012 worden onderscheiden. Vóór de invoering van de Flex BV kon dit verschil echter niet zo snel worden gemaakt. Dit druiste immers in tegen het principe gelijkheid van aandeelhouders.

Certificering van aandelen via een STAK

Om toch een onderscheid te maken tussen winst en zeggenschap maakten veel ondernemingen gebruik van certificaten. Deze certificaten werden meestal ondergebracht bij een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Administratie Kantoor (‘STAK’), die meestal werd bestuurd door de groot-aandeelhouder. Het gebruik van een STAK en het gebruik van certificaten ziet men daarom ook vaak terug bij familiebedrijven. Men kon op deze manier winstrechten en stemrechten (zeggenschap) op een veilige wijze afsplitsen. Een vraag die speelde bij het uitgeven van de certificaten is of de certificering had plaatsgevonden met of zonder medewerking van de vennootschap. Of er uiteindelijk sprake was van medewerking van de vennootschap was afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Gekeken kon bijvoorbeeld worden wie de kosten van het certificeren tot zijn rekening nam en wie het initiatief nam tot de certificering.

Certificaathouders hadden niet altijd (vergader)rechten

Wanneer de certificaten met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben de certificaathouders automatisch een aantal in de wet genoemde rechten. Men kan hierbij denken aan het bijwonen van de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van Aandeelhouders (‘ algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
’), te worden opgeroepen voor de AVA, agendapunten in te dienen voor de AVA en onder andere het bijeen mogen roepen van de AVA. De certificaten die zonder medewerking van de vennootschap waren uitgebracht hadden deze rechten niet.

Flex BV: geen onderscheid meer tussen certificaathouders

Vanaf 1 oktober 2012 is het onderscheid tussen beide certificaathouders niet langer meer aanwezig. Enig verschil tussen certificaten dient in de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van de vennootschap te worden aangeduid. Slechts indien de statuten van de vennootschap dit bepalen, komen aan de houders van certificaten pas vergaderrechten toe. Dit betekent dat er expliciet melding van vergaderrechten in statuten moet worden gemaakt.

Inschrijving rechten oude certificaathouders uiterlijk 1 oktober 2013

Vanwege het feit dat vóór het intreden van de Flex BV het specifiek toewijzen van vergaderrechten in de statuten niet behoefde te worden opgenomen, zullen bijzonder veel BV’s met dit probleem kampen. Indien binnen de onderneming sprake is van een STAK, moeten de vergaderrechten van de certificaathouders binnen twee weken vanaf datum van deze publicatie worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Wanneer dit niet vóór 1 oktober 2013 is gebeurd kan dit een enorme belemmering voor de certificaathouders opleveren. Daarnaast is de vennootschap gehouden om bij de eerstvolgende statutenwijziging Aanpassing van statuten bij notariële akte
» Meer over statutenwijziging
statutenwijziging
te bepalen of de certificaathouders specifieke vergaderrechten hebben. In verband met het overgangsrecht wordt het onverwijld veranderen van de statuten van de vennootschap niet direct nodig geacht. Het inschrijven van de specifieke vergaderrechten in het aandeelhoudersregister van de vennootschap vóór 1 oktober 2013 echter wel.

Advocaat ondernemingsrecht: advies over inschrijving rechten certificaathouders

Heeft u vragen omtrent het inschrijven van de rechten voor uw certificaathouders of is deze deadline voor uw vennootschap verstreken en heeft u de betreffende rechten niet op tijd aan uw certificaathouders toegekend? Neem dan gerust contact met ons op.

More in Ondernemingsrecht
Advocaat ondernemingsrecht aandeelhoudersovereenkomst
BV eist vernietiging van eigen besluit: speciale procedure!

In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland was aan de orde dat een vennootschap zelf in een procedure vernietiging...

Close