3 min lezen

Uitstel executieveiling ondanks hoge betalingsachterstand

NL

De bank stond op het punt een woning van een particulier te veilen, omdat er sprake was van een jarenlange achterstand in de betaling van de hypotheektermijnen die inmiddels was opgelopen tot meer dan 10% van de hypotheeksom. Twee dagen voordat de woning geveild zou worden werd er een kort geding opgestart waarin gevorderd werd dat de bank de executie schorst. Een dag voor de geplande veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
veiling
volgde het oordeel van de voorzieningenrechter. Advocaat Insolventierecht Mariëlle de Wild licht de opmerkelijke uitspraak toe.

Uitgangspunt van de wetgever bij de executieveilingen

De voorzieningenrechter stelde voorop dat de bank in kwestie in beginsel bevoegd was om van haar recht tot parate executie gebruik te maken als er sprake was van achterstand met betaling van de maandelijkse hypotheektermijnen. Een voorzieningenrechter kan executie dan alleen nog schorsen als sprake is van een situatie dat een bank bij gebruikmaking van de executiebevoegdheid geen in redelijkheid te respecteren belang (meer) heeft. Dan is namelijk sprake van misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van bevoegdheid
.

Misbruik van recht of misbruik van bevoegdheid

misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
Misbruik van recht
 wordt geregeld in artikel 3:13 lid 2 BW. Dat wetsartikel bepaalt (onder meer) dat er sprake is van misbruik van bevoegdheid als iemand gebruik maakt van een bevoegdheid, terwijl diegene in alle redelijkheid niet tot uitoefening van die bevoegdheid kan komen. Of er sprake is van zo’n situatie hangt altijd af van de feiten en omstandigheden. In dit geval was eerder voorgesteld dat de helft van de achterstand ineens kon worden ingelost en was er ook aangetoond dat dit bedrag beschikbaar was. De vraag die voorlag was dus of de bank in alle redelijkheid onder die omstandigheid toch de veiling mocht doorzetten of dat de bank deze (tijdelijk) zou moeten schorsen.

Lijdt bank financieel nadeel door opschorting executie?

In deze procedure werd aan de voorzieningenrechter gevraagd de executie tijdelijk te schorsen onder de voorwaarde dat de achterstand meteen voor het toegezegde deel zou worden ingelost. Alhoewel er daarna weliswaar nog steeds achterstand zou resteren, werd in deze procedure betoogd dat als de bank dit voorstel zou accepteren en de veiling zou opschorten, zij door acceptatie en uitstel van de veiling, hoe dan ook geen financieel nadeel kon lijden. Onder die omstandigheden zou de bank misbruik van bevoegdheid maken bij het doorzetten van de veiling.

Gedeeltelijk inlopen van de achterstand

De voorzieningenrechter vond in dit geval dat het voorstel van dien aard was, dat de bank bij aanvaarding daarvan hoe dan ook geen financieel nadeel kon ondervinden. Zij ging dus met het betoog van de hypotheekgever mee. Onder genoemde omstandigheden had de bank volgens de voorzieningenrechter namelijk geen in redelijkheid te respecteren belang bij het doorzetten van executie. Alhoewel het voorstel slechts voorzag in gedeeltelijke inlossing van de achterstand, meende de voorzieningenrechter dat de bank in dit concrete geval misbruik van bevoegdheid maakte.

Allerlaatste kans voor hypotheekgever

De voorzieningenrechter vond in de hele gang van zaken wél aanleiding om in het vonnis te benadrukken dat het in dit geval om een allerlaatste kans ging voor de hypotheekgever, en dat iedere misstap direct en onafwendbaar zou moeten leiden tot hervatting van de veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
executieveiling
. Een strenge waarschuwing dus.

Tijdig advies van een advocaat

AMS Advocaten heeft veel ervaring met dit soort procedures en kan u goed adviseren over uw positie. Het is altijd van belang om bij dreigende executieveilingen tijdig advies in te winnen. Deze kort geding procedure diende op het laatste nippertje. Soms kan ook zonder kort-geding, door Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van een advocaat, nog een regeling met de bank worden gemaakt. Daarvoor geldt, hoe eerder, hoe beter.

Mariëlle de Wild

Mariëlle de Wild

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van insolventierecht en ondernemingsrecht. Volg Mariëlle op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence