2 min lezen

Gebod tot instemming akkoord schuldeisers mogelijk?

NL

In een uitspraak van de rechtbank Overijssel lag de vraag voor of een weigerachtige schuldeiser door de rechtbank kon worden geboden in te stemmen met een buitengerechtelijk akkoord dat werd aangeboden door zijn schuldenaar. Onder omstandigheden kan een schuldeiser verplicht worden tot instemming. Deze vordering werd desondanks afgewezen, advocaat Hidde Reitsma bespreekt waarom.

 

 

Akkoord aan schuldeisers

Het aanbieden van een akkoord of een saneringsvoorstel aan schuldeisers kan een uitkomst bieden bij een problematische schuldenpositie. Over het algemeen kent iedere insolventieprocedure (faillissement, surseance van betaling en schuldsanering voor natuurlijke personen) een regeling om een akkoord aan schuldeisers aan te bieden. Ook buiten deze wettelijke procedures kan een akkoord worden aangeboden; een buitengerechtelijk akkoord. Voor een buitengerechtelijk akkoord gelden niet dezelfde waarborgen en over het algemeen, andere voorwaarden.

Eén weigerachtige schuldeiser

In een zaak die voorlag bij de rechtbank Overijssel had een schuldenaar met een totale schuldenlast van circa € 785.000,– zijn schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aangeboden. De schuldenaar zou dan binnen een periode van zeven jaar over zou gaan tot betaling van 37% van alle vorderingen. Op één schuldeiser na stemde de schuldeisers in. Tijdens een kort geding procedure vorderde de schuldenaar een gebod tot instemming van de laatste weigerachtige schuldeiser.

Verhaalsrecht en vrijheid schuldeiser

Over het algemeen geldt op grond van rechtspraak dat terughoudendheid is geboden bij toewijzing van een vordering tot medewerking aan een buitengerechtelijk akkoord. In de rechtspraak wordt in beginsel vastgehouden aan de vrijheid voor een schuldeiser om niet in te stemmen met een aangeboden akkoord. Of een schuldeiser misbruik maakt van zijn bevoegdheid door niet in te stemmen dient door de schuldenaar, aan de hand van specifieke feiten en omstandigheden, te worden onderbouwd.

Geen misbruik van bevoegdheid

De rechtbank wees de vordering af, omdat de betreffende schuldeiser geen onredelijke houding had aangenomen. Hierbij werd overwogen dat het voorstel niet zonder meer deugdelijk was opgesteld, het was niet opgesteld door een professionele partij en de weigerachtige schuldeiser, in tegenstelling tot de overige schuldeisers, over een concrete opeisbare vordering beschikte. De schuldenaar had met zijn stellingen onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het akkoord in redelijkheid niet had kunnen worden geweigerd, en dat de betreffende schuldeiser een misbruik van zijn bevoegdheid maakte.

AMS Advocaten

De insolventierecht advocaten van AMS hebben veel ervaring met crediteurenakkoorden, zowel in als buiten faillissement. De AMS Advocaten staan cliënten bij met het aanbieden van een akkoord of bij het beoordelen van de vraag of zij een aanbod voor een akkoord moeten aanvaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence